Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25S4
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25M7
Събиране на оферти с обява
Дата на обявяване Наименование на предмета Вид Статус
21.11.2018 г.

Покана за участие в обществената поръчка по реда на чл.20, ал.3, предл.II, т.2 от ЗОП с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населените места от община Видин през оперативния сезон 2018 - 2019 година по обособени позиции”

Oткрита Отворена
25.10.2018 г.

„Доставка на компютърни конфигурации и хардуер за общинска администрация Видин”

Oткрита Отворена
17.10.2018 г.

„Доставка на компютърни конфигурации и хардуер за общинска администрация Видин”

Oткрита Прекратена
16.10.2018 г.

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населените места от община Видин през оперативния сезон 2018 - 2019 година по обособени позиции” 

Oткрита Отворена
15.10.2018 г.

Покана за участие в обществената поръчка по реда на чл.20, ал.3, предл.II, т.2 от ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за доставка на допълнителни консумативи за ремонт и поддържане на улично осветление и електрически съоръжения”

Oткрита Отворена
31.08.2018 г.

„Доставка и монтаж на оборудване за изграждане на система за видеонаблюдение в обекти на територията на община Видин”.

Oткрита Отворена
15.06.2018 г.

„ Доставка на електрически материали и консумативи за нуждите на Звено за поддържане и ремонт на улично осветление и електрически съоръжения, общинска собственост към Община Видин за 2018 година по две обособени позиции“

Oткрита Отворена
11.05.2018 г.

„ Доставка на електрически материали и консумативи за нуждите на Звено за поддържане и ремонт на улично осветление и електрически съоръжения, общинска собственост към Община Видин за 2018 година по три обособени позиции“

Oткрита Отворена
12.04.2018 г.

„Извършване на услуги по дезинсекция, дезинфекция и дератизация на територията на Община Видин през 2018 г.”

Oткрита Отворена
30.03.2018 г.

„Провеждане на обучение и супервизии /индивидуални и групови/ на Областния екип по приемна грижа (ОЕПГ), обучение на членовете на Комисиите за детето и експертите от РДСП/ДСП/ОЗД и индивидуална супервизия на приемните семейства с настанени в тях деца по проект „Приеми ме 2015“, изпълняван от Агенцията за социално подпомагане гр. София като бенефициент   в партньорство с община Видин, съгласно подписано Споразумение с рег.№ BG03-ПС01-41 от 11 декември 2015 г. и Анекс с рег.№ BG-03-ПС01-0015 от 01.09.2016г.  по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“  в Област Видин.

Oткрита ОтворенаСтраница<<<12345...>>>