Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHVJ272
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHVJ2F6

Програми, правилници, стратегии

Годишната програма за развитие на туризма на територията на Община Видин през 2024г.

План за действие на Община Видин за равенство, приобщаване и участие на ромите 2024-2026 година

Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет – Видин

 

Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие ,,Пазари“

 

Правилник на община Видин за финансово подпомагане на изследвания и процедури при лечението на лица с репродуктивни проблеми

 

План за действие на Община Видин (2021-2023г.) в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите  (2021-2030 г.)

 

Правилник за устройството и дейността на общински драматичен театър "Вида". гр.Видин

 

План за действие за 2020 година на Община Видин за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, в изпълнение на Стратегията на област Видин за ингерация на ромите 2012-2020 г. 

 

Общински план за младежта за 2020 година в Община Видин

 

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Видин за 2018 година.

 

План за изпълнение на Стратегия за прозрачно управление на община Видин 2018 година.

 

Oтчет на План за изпълнение на Стратегия за прозрачноуправление на община Видин 2017 година

 

Програма за управление и разпореждане с имоти общинскасобственост за 2018 год.

 

Стратегия за развитие на туризма в община Видин 2018 – 2020г.

 

Правилник за организацията и дейността на Направление „Социални услуги и здравни дейности”, Община Видин.

 

Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Видин за (2017 -2019).


Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Видин за 2017 година

 

План за изпълнение на Стратегия за прозрачно управление на община Видин за 2017 година Приет с: Решение № 33 взето с Протокол №2/24.02.2017г.

 

Oтчет на Планa за изпълнение на Стратегия за прозрачно управление на община Видин за 2016 година - Приет с: Решение № 32 взето с Протокол №2/24.02.2017г.

 

Стратегия за прозрачно управление на община Видин за срока на мандата 2015-2019 година - Приета с: Решение №112, взето с Протокол №5/31.05.2016г.

 

Общински план за развитие на Община Видин 2014 – 2020 г. - Доклад от предварителната оценка - Приет с: Решение № 25, взето с Протокол №2/09.03.2016г.

 

Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 2016 – 2020 година - Приета с: Решение № 4, взето с Протокол №1/29.01.2016г.

 

Програма за управление на Община Видин за периода 2015-2019г  - Приета с: Решение №51, взето с Протокол №3/30.03.2016г.


План за изпълнение на Стратегия за прозрачно управление на Община Видин за срока на мандата 2015 – 2019 година - Приет с: Решение №135, взето с Протокол №6/30.06.2016г.


Стратегия за развитие на социални услуги в община Видин 2016 – 2020г - Приета с: Решение № 8, взето с Протокол №1/29.01.2016г.


Правилник на дейността на общинските предприятия и фирми - Приет с решение №129, взето с Протокол №15/16.12.2009


Декларация на Общински съвет – Видин по повод терористичния акт на летище Бургас - Приета с решение №109 взето с протокол №7 от 23.07.2012г.


Програма за изпълнение на Стратегията за развитие на образованието в Община Видин (2008 – 2015 г.) - Приета с Решение №148, взето с Протокол №9/25.09.2008г.


Стратегия за развитие на образователната система в Община Видин през 2008 – 2015 г.Приета с Решение №148, взето с Протокол №9/25.09.2008г.