Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC2LG5
Z7_PPGAHG8009KI40QHE5CL79CKK4
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV3DI0
Наредби Програми, правилници, стратегии Други документи

Нормативна уредба

Съгласно чл.21, ал.1, т.12 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Видин приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности, както приема и правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.