Z6_HQ8A1O82KGEH80Q2AB3OFUGT85
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC25A7
Информация за бизнеса

Общината работи в добро сътрудничество с бизнеса в региона, като оказва съдействие на инвеститори при административни режими и комуникация с институции.


Осъществява връзки със сродни общини от други страни с цел сътрудничество и обмяна на добри практики.


В края на 2015 г. Общински съвет – Видин прие наредба за насърчаване на инвестициите в община Видин. С нея се определят условията и реда за насърчаване на инвестициите с общинско значение, за издаване на сертификат клас В. Основните цели, които се поставят с нея са: повишаване конкурентоспособността на икономиката, чрез нарастване на инвестициите за научни изследвания, иновации и технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност при спазване принципите на устойчивото развитие; подобряване на инвестиционния климат; създаване на нови и високопроизводителни работни места.