Z6_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ6451
Z7_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ61P7
Механизъм за обратна връзка от граждани

Контакти

Безплатен национален телефон на Община Видин
0700 20956 

 

Кмет на община д-р Цветан Ценков
+35994/ 609 416 e-mail: kmet@vidin.bg


Зам-кмет "Устройство на територията и развитие на инфраструктурата" 
+35994/ 609 414 e-mail: nionov@vidin.bg


Зам-кмет "Хуманитарни дейности социална политика" 
+35994/ 609 414 e-mail: b.borisova@vidin.bg

 

Зам-кмет "Финансово-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие" 
+35994/ 609 413 e-mail: mdonchev@vidin.bg


Зам.кмет “Европейски политики и инвестиции”
+35994/ 609 457 e-mail: dtodorova@vidin.bg


Секретар на Община Видин
+35994/ 609 457 e-mail: sekretar@vidin.bg


Главен архитект
+35994/ 609 411 e-mail: d.evgenieva@vidin.bg


Ръководител звено "Вътрешен одит"
+35994/ 609 469 e-mail: odit@vidin.bg


Началник отдел “Хуманитарни дейности”
+35994/ 609 498 e-mail: enikolova@vidin.bg

 

Началник отдел “Административно обслужване и деловодство”
+35994/ 609 476 e-mail: maya.tsolova@vidin.bg


Началник отдел и главен счетоводител "Финансово-счетоводни дейности и бюджет"
+35994/ 609 405 e-mail: tyordanova@vidin.bg


Директор дирекция „Правно-нормативно обслужване и управление на собствеността“
+35994/ 609 433 e-mail: 

 

            Началник отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението"
            +35994/ 609 446 e-mail: rninova@vidin.bg

 

            Началник отдел "Правно-нормативно обслужване и управление на собствеността
            +35994/ 609 425 e-mail: 


Директор дирекция “Местни данъци и такси”
+35994/ 609 428 e-mail: mdt@vidin.bg


Началник отдел "Обществени поръчки"
+35994/ 609 473 e-mail: zop@vidin.bg


Началник на отдел "Планиране, програмиране и инвестиции "
+35994/ 609 495 e-mail: anacheva@vidin.bg


Началник отдел "Управление на човешките ресурси"
+35994/ 609 483 e-mail: choveshkiresursi@vidin.bg


Началник отдел „Устройство на територията”
+35994/ 609 456 e-mail: rlilov@vidin.bg


Началник отдел "Екология, инфраструктура и инженерни мрежи и съоръжения"
+35994/ 609 442 e-mail: sangelova@vidin.bg


Началник сектор "Кабинет на общински съвет Видин"
+35994/ 609 409 e-mail: obs@vidin.bg


Началник сектор "Протокол и връзки с обществеността"
+35994/ 609 418 e-mail: prvidinmunicipality@vidin.bg


Служител по сигурността на информацията
+35994/ 609 491 e-mail: ssi@vidin.bg


Финансов контрольор
+35994/ 609 496 e-mail: ipopova@vidin.bg


Център за административно обслужване (ЦАО) 
работно време от 08:30 - 17:00 часа адрес: гр.Видин, пл. Бдинци №2
+35994/ 609 402 e-mail: info@vidin.bg

 

Седалище и адрес на община Видин:

гр.Видин, област Видин, пл.Бдинци N:2

 

Официална страница във Facebook

Z7_HQ8A1O82KGBO90QAGE0MPR1C41
Механизъм за обратна връзка от граждани

Контакти

Безплатен национален телефон на Община Видин
0700 20956 

 

Кмет на община д-р Цветан Ценков
+35994/ 609 416 e-mail: kmet@vidin.bg


Зам-кмет "Устройство на територията и развитие на инфраструктурата" 
+35994/ 609 414 e-mail: nionov@vidin.bg


Зам-кмет "Хуманитарни дейности социална политика" 
+35994/ 609 414 e-mail: b.borisova@vidin.bg

 

Зам-кмет "Финансово-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие" 
+35994/ 609 413 e-mail: mdonchev@vidin.bg


Зам.кмет “Европейски политики и инвестиции”
+35994/ 609 457 e-mail: dtodorova@vidin.bg


Секретар на Община Видин
+35994/ 609 457 e-mail: sekretar@vidin.bg


Главен архитект
+35994/ 609 411 e-mail: d.evgenieva@vidin.bg


Ръководител звено "Вътрешен одит"
+35994/ 609 469 e-mail: odit@vidin.bg


Началник отдел “Хуманитарни дейности”
+35994/ 609 498 e-mail: enikolova@vidin.bg

 

Началник отдел “Административно обслужване и деловодство”
+35994/ 609 476 e-mail: maya.tsolova@vidin.bg


Началник отдел и главен счетоводител "Финансово-счетоводни дейности и бюджет"
+35994/ 609 405 e-mail: tyordanova@vidin.bg


Директор дирекция „Правно-нормативно обслужване и управление на собствеността“
+35994/ 609 433 e-mail: 

 

            Началник отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението"
            +35994/ 609 446 e-mail: rninova@vidin.bg

 

            Началник отдел "Правно-нормативно обслужване и управление на собствеността
            +35994/ 609 425 e-mail: 


Директор дирекция “Местни данъци и такси”
+35994/ 609 428 e-mail: mdt@vidin.bg


Началник отдел "Обществени поръчки"
+35994/ 609 473 e-mail: zop@vidin.bg


Началник на отдел "Планиране, програмиране и инвестиции "
+35994/ 609 495 e-mail: anacheva@vidin.bg


Началник отдел "Управление на човешките ресурси"
+35994/ 609 483 e-mail: choveshkiresursi@vidin.bg


Началник отдел „Устройство на територията”
+35994/ 609 456 e-mail: rlilov@vidin.bg


Началник отдел "Екология, инфраструктура и инженерни мрежи и съоръжения"
+35994/ 609 442 e-mail: sangelova@vidin.bg


Началник сектор "Кабинет на общински съвет Видин"
+35994/ 609 409 e-mail: obs@vidin.bg


Началник сектор "Протокол и връзки с обществеността"
+35994/ 609 418 e-mail: prvidinmunicipality@vidin.bg


Служител по сигурността на информацията
+35994/ 609 491 e-mail: ssi@vidin.bg


Финансов контрольор
+35994/ 609 496 e-mail: ipopova@vidin.bg


Център за административно обслужване (ЦАО) 
работно време от 08:30 - 17:00 часа адрес: гр.Видин, пл. Бдинци №2
+35994/ 609 402 e-mail: info@vidin.bg

 

Седалище и адрес на община Видин:

гр.Видин, област Видин, пл.Бдинци N:2

 

Официална страница във Facebook