Z6_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHVJB20
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHVJB27
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ВИДИН

 

Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHVJBI4
Секретарят на общината организира и отговаря
 1. Дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
 2. Деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
 3. Дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване и останалите звена от общинската администрация, съгласно действащата структура на подчиненост към него;
 4. Утвърждава Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица;
 5. Разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;
 6. Работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
 7. Поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и провеждането на изборите и местните референдуми;
 8. Oрганизира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;
 9. Oрганизира атестирането на служителите в общинската администрация;
 10. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;
 11. Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Административно процесуалния кодекс, Наредбата за административното обслужване, Закона за администрацията, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение;
 12. Изпълнява други дейности, определени от нормативни актове.