Z6_PPGAHG8009LE90QLU6D0A304O3
Z7_PPGAHG8009LE90QLU6D0A30445

Етажна собственост

РЕГИСТРАЦИЯ НА СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

 


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


- заявление ( по образец );
- копие от протокол на общо събрание за избиране на управителни органи;


 
Услугата е безплатна.


Срок за извършване на услугата – 14 работни дни.


Файлове: 

Заявление за вписване в регистъра на етажната собственост

Заявление

Протокол - събрание