Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC2595
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV3DD5

Общинско предприятие „Социални дейности“

ОП „Социални дейности“

 

Управител: Лиляна Косовска

 

Адрес: гр.Видин ул. "Княз Борис I N:3 email: nsu_vid@abv.bg

 

Телефон за контакти: 094 601 131

 

 

План за реформиране на ДСХ - с.Кутово, община Видин 

 

Провеждане на публично обсъждане на предложение за планиране на потребностите на община Видин от социални услуги

 

Диетично - социална кухня

 

Домашен социален патронаж

 

Център за временно настаняване

 

Защитено жилище "Надежда" - с.Гомотарци

 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост "Сбъдната мечта" - с.Гомотарци

 

Дом за стари хора - с.Кутово

 

Пенсионерски клубове

 

 

Социални услуги, делегирани на НПО

 

Фондация ”Подкрепа за реализация”

-    ЦСРИ за лица с увреждания;
-    ЦСРИ за деца с увреждания; 

 

 

Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения

 

Фондация "Уникалните деца на Видин"

 

Свободен младежки център

 

Фондация "Надежда за нашите деца"

 

Институт за социални дейности и практики - гр.София

Комплекс за социални услуги за деца и семейства

 

 

 

Предоставяне на социални услуги по програми и проекти

 

Механизъм лична помощ

 

Асистентска подкрепа

 

Топъл обяд

 

Патронажна грижа