Z6_HQ8A1O82K02520QAG854793KU6
Z7_HQ8A1O82K02520QAG854793QG1

Правомощия


Кметът на Общината:

 

1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;


2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;


3. Внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация и кметствата;


4. Назначава и освобождава от длъжност заместник кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;


5. Отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;


6. Организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;


7. Организира изпълнението на дългосрочните програми;


8. Организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него;


9. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;


10. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, кметските наместници, заместник-кметовете, секретаря на общината и други длъжностни лица, като координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметствата при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;


11. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;


12. Организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;


13. Председателства съвета по сигурност и управление при кризи;


14. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на ЗУТ, както и организира изпълнението им;


15. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, кметските наместници, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;


16. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;


17. Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;


18. Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;


19. Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;


20. Осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;


21. Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство, като възлага това на определени длъжностни лица;


22. Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно действащата нормативна уредба на основание чл. 2, ал. 2 от ЗДСл.;


23. Присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДСл.;


24. Утвърждава длъжностното и поименното разписание на служителите в общинската администрация и дейностите към нея;


25. Прави периодично публичен отчет пред населението на общината за изпълнение на програмата му;


26. Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;


27. Оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост