Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC23P2
Z7_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQC23N3

Зелена система на гр.Видин

Зелената система на гр. Видин обхваща всички видове зелени площи за широко, ограничено и с друго специфично предназначение, които се намират на територията на града, включително и растителността по пешеходните зони и по улиците и булевардите.

 

За нейното изграждане, стопанисване и опазване, от Общински съвет гр. Видин с Решение №.48 взето с Протокол №5 /06.03.2001 г., е приета Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на озеленените площи и декоративната растителност на територията на община Видин.

 

Зелени площи за широко обществено ползване

 

Зелените площи за широко обществено ползване са основата на зелената система. Те включват градските паркове (Крайдунавски парк  част I и част II, парк „Рова“ и парк „Владикина бахча“), различните по големина градинки (градинката до кръстоввището между ул. "Христо Ботев" и ул. "Широка", градинката до площад „8-ми март“ и др.), зелените площи и растителността по пешеходните зони, насажденията по улиците и булевардите.

 

Те са площи от общоградско значение, организирани като среда за целите на отдиха на открито и за изпълнението на естетически, защитни, екологични и инженерни функции. Те са и произведения на парковото изкуство.

 

Предвид на голямото им значение за гражданите те се поддържат интензивно.

 

Зелени площи за ограничено обществено ползване

 

Зелените площи за ограничено обществено ползване са допълващи зелената система. Те включват зелените площи на терени прилежащи към жилищни, обществени (детски заведения, училища, болници и др.) и промишлени сгради.

 

Те в различна степен изпълняват част или пълния набор от функциите на зелените площи за широко обществено ползване, но са предназначени за ограничен кръг от хора (жителите на сградите, работещите там или посетителите им).

 

Нивото им на поддръжка обикновено е средно, но при специфични условия достига и до интензивно.

 

 

Зелени площи с друго специфично предназначение

 

Зелените площи с друго специфично предназначение включват терените за спорт и игри, защитните и изолационните пояси и ивици, гробищтните паркове и терени. Те допълват зелената система на града. Изпълняват по-ограничени и специфични функции, каквито при другите видове зелени площи не са или са по-слабо застъпени.

 

 

Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на озеленените площи и декоративната растителност на територията на община Видин