Z6_PPGAHG8009LE90QLU6D0A30481
Z7_PPGAHG8009LE90QLU6D0A30446

Енергийна ефективност

Годишен отчет за 2023г. съгласно чл.57, ал.5 от ЗЕЕ

 

Годишен отчет ЗЕВИ за 2023г.

 

Съобщение за краен срок за кандидатстване от сдруженията на собствениците - етап 2

 

Годишен отчет за 2023г. съгласно чл.12, ал.9 от ЗЕЕ

 

Годишен отчет ЗЕВИ

 

Годишен отчет съгласно чл.12,ал.9 от ЗЕЕ

 

Годишен отчет съгласно чл.57,ал.5 от ЗЕЕ

 

Приложение 4 Заявление за участие

 

Приложение 3 Декларация за държавни и минимални помощи

 

Насоки за кандидатстване 

 

Приложение 12 Протокол от ОС на собствениците (ЕС)

 

Приложение 11 Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС)

 

Приложение 10 Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС)

 

Приложение 9 Декларация - нечлен на СС

 

Приложение 8 Протокол от ОС на СС

 

Приложение 7 Протокол от залепване на поканата за ОС на СС

 

Приложение 6 Покана за свикване на ОС на СС

 

Приложение 5 Справка за ССО

 

Приложение 4 Споразумение за създаване на СС

 

Приложение 3 Протокол от ОС за учредяване на СС

 

Приложение 2 Протокол от залепване на поканата учредяване на СС

 

Приложение 1 Покана за свикване на ОС учредяване на СС

 

Образец 7 - от председател - подпис

 

Образец 7 - от контрольор - подпис

 

Заявление за регистрация на СС 2023г.

 

Списък  с данни за фирми извършващи Строителен надзор и Техническо обследване съгласно  чл.167, ал.2 ЗУТ/2003 от  страницата на Дирекция за Национален строителен контрол ( ДНСК)

 

Списък с данни за фирми  извършващи Енергийно обследване от  страницата на Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)