Z6_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ6490
Z7_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ6E16
Администрация

Служители на пряко подчинение на кмета 

 

Служител по сигурността на информацията

 

Финансов контрольор

 

Главен архитект

 

Звено „Вътрешен одит“

 

Обща администрация

 

Отдел „Управление на човешките ресурси“

 

Отдел "Административно обслужване и деловодство"

 

Отдел „Финансово - счетоводна дейност и бюджет“

 

Сектор „Протокол и връзки с обществеността“

 

Сектор „Кабинет на Общински съвет – Видин“

 

 

Специализирана администрация

 

Отдел „Обществени поръчки и мониторинг“

 

Отдел „Планиране, програмиране и инвестиции“

 

Отдел „Хуманитарни дейности“

 

Отдел „Устройство на територията“

 

Отдел „Екология, инфраструктура и инженерни мрежи и съоръжения“

 

Отдел „Контрол и опазване на обществения ред"

 

Дирекция „Правно-нормативно обслужване и управление на собствеността“

 

Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

 

Отдел „Правно-нормативно обслужване и управление на собствеността“

 

Дирекция „Местни данъци и такси“

 

 

 

Графична структура на община Видин