Z6_HQ8A1O82KGF080QAP4UPQCI4V0
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHVJQ17
Дирекция „Правно-нормативно обслужване и управление на собствеността“

Началник отдел: 

 

тел: 094 609 433 e-mail: