Декларации по ЗПКОНПИ

Съгласно чл.6, ал.1, т.32 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) са лица заемащи висши публични длъжности и са задължени, съгласно чл.35 от ЗПКОНПИ да подават декларации.