Община Видин организира обществено обсъждане на проекта за бюджет за 2020 година

Събитието ще се проведе на 15 януари (сряда), от 11.00 часа, в заседателната зала на Общински съвет - Видин. Кметът д-р Цветан Ценков кани гражданите и заинтересованите лица да присъстват на публичното обсъждане на проектобюджета. То се организира на основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Видин.

 

Желаещите да дадат свои предложения и препоръки, свързани с проекта за бюджет 2020, могат да ги изпращат на email: kmet@vidin.bg.