Всички публични състезания
Дата на обявяване Наименование на предмета Вид Статус
06.03.2020 г.

„Доставка на хранителни продукти за детска ясла, детска млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на Община Видин“ по пет обособени позиции:

Oткрита Отворена
02.01.2020 г.

„Услуги по осигуряване на информация и публичност по одобрени проекти на община Видин“ и рекламни материали за нуждите на община Видин, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, по обособени позиции

Oткрита Отворена
27.12.2019 г.

„Услуги по осигуряване на информация и публичност по одобрени проекти на община Видин“ и рекламни материали за нуждите на община Видин, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, по обособени позиции

Oткрита Прекратена
27.12.2019 г.

„Услуги по осигуряване на информация и публичност по одобрени проекти на община Видин“ и рекламни материали за нуждите на община Видин, по обособени позиции

Oткрита Отворена
24.10.2019 г.

„Доставка на канцеларски материали и консумативи, и дидактически материали по проекти на Община Видин“ по шест обособени позиции

Oткрита Отворена
10.07.2019 г.

„Строителни и монтажни работи на общински сгради и строителни съоръжения, по обособени позиции“

Oткрита Отворена
09.11.2018 г.

"Ремонтно - възстановителни работи на улици, пътища, тротоари и алеи на територията на община Видин за 2018-2019 г., по обособени позиции"

Oткрита Отворена
17.10.2018 г.

00051-2018-0018 „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на общински сгради, по обособени позиции“

Oткрита Отворена
17.10.2018 г.

„Доизграждане на обект „Улична мрежа от о.т. 6364 до о.т. 6354 – гр.Видин / Западна складова зона/””

Oткрита Отворена
09.08.2018 г.

00051-2018-0012 „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл.169, ал.1 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Видин във връзка с подготовката на проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” по обособени позиции”

Oткрита ОтворенаСтраница<<<123>>>