Договаряне без предварително обявление
Дата на обявяване Наименование на предмета Вид Статус
19.11.2018 г.

„Доставка на техническа сол за нуждите на звено „Чистота” към община Видин за посипване на пътища /против заледяване/, на територията на град Видин”

Oткрита Отворена
03.10.2018 г.

„Доставка чрез ПОКУПКА на гориво за отопление на второстепенни разпоредители за отпоплителен сезон 2018-2019 г. в община Видин” по обособени позиции”

Oткрита Отворена
01.10.2018 г.

„Мерки за информация и публичност при изпълнение на проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в гр. Видин“, запазена на основание чл. 80, ал.1 от ППЗОП“

Oткрита Отворена
01.10.2018 г.

„Доставка чрез покупка на автомобилни горива (Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и Газ Пропан-Бутан) за автомобилите, собственост на  община Видин чрез използване на карти за безналично плащане  по обособени позиции”.

Oткрита Отворена
30.05.2018 г.

„Избор на изпълнител за дейностите по авторски надзор по проект "Основна реконструкция на централна пешеходна зона", BG16RFOP001-1.010 - "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин"

Oткрита Отворена
03.04.2018 г.

„Упражняване на авторски надзор по време на строителството, по всички части на одобрени инвестиционни проекти за основна реконструкция на обекти от образователната инфраструктура, в рамките на проект "Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин" BG16RFOP001-1.010 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Видин", от „Инвестиционна програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Видин 2014-2020“, по обособени позиции:

Oткрита Отворена
23.03.2018 г.

„Упражняване на авторски надзор по време на строителството, по всички части на одобрени инвестиционни проекти за газифициране с природен газ на котелно, в рамките на проект "Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин" BG16RFOP001-1.010 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Видин", от „Инвестиционна програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Видин 2014-2020“, по обособени позиции

Oткрита Отворена
06.10.2017 г.

„Доставка чрез покупка на гориво за отопление на второстепенни разпоредители в община Видин за отоплителен сезон 2017-2018 г. по обособени позиции”

Oткрита Отворена
26.06.2017 г.

„Доставка чрез покупка на горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво) за автомобилите, собственост на община Видин чрез използване на карти за безналично плащане по обособени позиции”

Oткрита ОтворенаСтраница<<<1>>>