ПРОЦЕДУРА №: o56
Обявена на: 12.06.2020 г.
С предмет

„Доставка на специализирано работно облекло, обувки и лични предпазни средства за общинска администрация Видин и второстепенни разпоредители с бюджет в Oбщина Видин” 

Вид
Oткрита
Статус
Отворена


Обща информация
Самостоятелен ИД №: o56
Номер на преписката в РОП 9099788
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие Jun 25, 2020, 5:00:00 PM
Място, дата и час на отваряне на оферти на 26.06.2020 г . от 10.00 часа в залата на 6-ят етаж на Община Видин
Обект на поръчката Доставка


Документи, свързани с процедурата: 
Loading ...