Събиране на оферти с обява
Дата на обявяване Наименование на предмета Вид Статус
23.03.2020 г.

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Видин и второстепенни разпоредители с бюджет в община Видин, и по проект на Община Видин“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП,  по обособени позиции

Oткрита Отворена
23.03.2020 г.

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Видин и второстепенни разпоредители с бюджет в община Видин, и по проект на Община Видин“, по обособени позиции.

Oткрита Отворена
06.03.2020 г.

„Извършване на услуги по дезинсекция, дезинфекция и дератизация на територията на Община Видин през 2020 г.”

Oткрита Отворена
02.03.2020 г.

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа, по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и чрез фиксирана телефонна мрежа от лицензиран оператор, за нуждите на Община Видин”

Oткрита Отворена
24.10.2019 г.

„Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населените места от община Видин през оперативния сезон 2019 - 2020 година по обособени позиции” 

Oткрита Отворена
25.09.2019 г.

„Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община Видин“ по две обособени позиции

Oткрита Отворена
20.09.2019 г.

„Ремонтно - възстановителни работи на асфалтови настилки, полагане на хоризонтална маркировка и изпълнение на вертикална маркировка на територията на община Видин, по обособени позици “

Oткрита Отворена
29.08.2019 г.

„Доставка и монтаж на кухненско оборудване по проект „Модернизация на базата на Домашен социален патронаж – Видин“

Oткрита Отворена
16.08.2019 г.

„Доставка на хранителни продукти за детска ясла, детска млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на Община Видин“ по три обособени позиции

Oткрита Отворена
06.08.2019 г.

„Доставка на хранителни продукти за детска ясла, детска млечна кухня и заведенията за социални услуги на територията на Община Видин“ по три обособени позиции

Oткрита ПрекратенаСтраница<<<12345...>>>