СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ВИДИН
Иванела Андреева

 

Родена на 19.06.1965 г. в град Видин. Завършила е средното си образование в ПМГ „Екзарх Антим I“ – Видин през 1983 г. След това продължава обучението си в Държавния библиотекарски институт, специалност „Книгоразпространение”. Висшето си образование завършва през 1993 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Педагогика – управление на образованието и социална педагогика“.

 

От 1992 г. до 1999 г. е главен специалист по образование и култура в Община Димово, а до 2003 г. - секретар на общината. В периода 2007-2011 г. работи като секретар на Община Видин. От декември 2014 г. до ноември 2015 г. изпълнява длъжността главен секретар на Областна администрация – Видин.

 

Приемен ден: сряда, от 14.00 ч. до 17.00 ч.

Секретарят на общината организира и отговаря
 1. Дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
 2. Деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
 3. Дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване и останалите звена от общинската администрация, съгласно действащата структура на подчиненост към него;
 4. Утвърждава Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица;
 5. Разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;
 6. Работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
 7. Поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и провеждането на изборите и местните референдуми;
 8. Oрганизира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;
 9. Oрганизира атестирането на служителите в общинската администрация;
 10. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;
 11. Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Административно процесуалния кодекс, Наредбата за административното обслужване, Закона за администрацията, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение;
 12. Изпълнява други дейности, определени от нормативни актове.