Направление „Социални услуги и здравни дейности“

Направление „Социални услуги и здравни дейности“

 

Управител: Силвия Венчева

 

Адрес: гр.Видин ул. "Княз Борис I N:1 email: nsu_vid@abv.bg

 

 

Здравни кабинети в училищата

 

Здравни кабинети в детските градини

 

Детска ясла "Слънчев кът"

 

Детска млечна кухня

 

Диетично - социална кухня

 

Домашен социален патронаж

 

Център за временно настаняване

 

Защитено жилище "Надежда" - с.Гомотарци

 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост "Сбъдната мечта" - с.Гомотарци

 

Дом за стари хора - с.Кутово

 

Пенсионерски клубове

 

 

Социални услуги, делегирани на НПО

 

Център за социална рехабилитация и интеграция

 

Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения

 

Фондация "Уникалните деца на Видин"

 

Център за работа с деца на улицата

 

Фондация "Надежда за нашите деца"

 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства

 

 

 

Предоставяне на социални услуги по програми и проекти

 

Механизъм лична помощ

 

Национална програма "Предоставяне на грижи в домашна среда"