Общински предприятия и дейности

Към Община Видин са създадени и работят 5 общински предприятия:

 

„Регионално депо за битови отпадъци – Видин“

 

“Общински приют за кучета“, „Обреден дом“

 

„Пазари и пракинги“ и „Спортни имоти"

 

.Две са  направленията към Общината: „Социални услуги и здравни дейности“ и „Култура“

 

През мандат 2015-2019 г. бяха създадени и три звена: „Чистота“, „Охрана“ и „ Поддържане и ремонт на улично осветление и електрически съоръжения общинска собственост“.