Управленска програма

Програмата за управление на Кмета на община Видин за мандат 2015-2019 г. е разработена в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМЦМА)

 

Програмата е съобразена с основните цели и приоритети на местното и регионално развитие и са изведени основни тенденции за управление в периода до 2019 г.

 

Програмата за управление на Община Видин за мандат 2015 - 2019 година е разработена в съответствие с целите, приоритетите и плана за действие на Общинския план за развитиена Община Видин за периода 2014-2020 г., както и с действащите нормативни актовепо отношението на развитие на всичкинаправления на общинските дейности.​

 

Програмата е приета с Решение №51/30.03.2016 г. на Общинския съвет на град Видин