Екология

                         ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА НА ОТДЕЛ ЕКОЛОГИЯ

 

 

 

1. Практическо прилагане на законодателството в областта на опазване на околната среда.

2. Отговаря за изпълнението на задълженията на Община Видин произтичащи от Закона за управление на отпадъците.

3. Организира, изпълнява  и контролира изпълнението на задачите свързани със управлението на отпадъците в общината, както и наредбите и програмите свързани с това.

4. Осъществява инвеститорски контрол на фирмите сключили договор с общината за изпълнение на дейности свързани с отпадъци. 

5. Подпомага ръководните длъжности при разработване на   проблеми свързани с опазване на околната среда.

6. Контролира изпълнение на общинските и националните нормативни документи, свързани с опазване на околната среда.

7. Извършва техническата работа по дейността на регионалното сдружение на общините от област Видин по Закона за управление на отпадъците.

8. Води отчетността за отпадъците по реда определен от нормативните документи.

9. Изготвя  проект на план-сметка за необходимите разходи свързани с битовите отпадъци.

10. Контролира спазването на общинската наредба за управление на отпадъците на територията на община Видин.

11. Отговаря за изготвянето на съответните документи  и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки.

12. Отговаря за управлението на производствените и опасните отпадъци.

13. Контролира депонирането на отпадъци и опасни вещества на територията на общината.

14. Проверка и решаване на жалби, молби и сигнали. Изготвя отговори и становища по тях.

15. Организиране изпълнението на предписания на РИОСВ - Монтана и други контролни органи.

16. Изготвя  програми, проекти и други в областта на опазване на околната среда и управлението на отпадъците .

17. Изпълнява  и контролира изпълнението на задачи  произтичащи от Закона за защита от шума в околната среда.

18.  Организира и отговаря за почистването на общинските пътища, съгласно Закона за управление на отпадъците.

19. Набиране, систематизиране и анализиране на нужната информация.

20. Изготвя проекти на наказателни постановления по съставени актове свързани с опазване на околната среда и домашните и скитащите кучета.