Направление „Култура“

Бъдещ културен профил на Видин · Видин да засилва позицията си на отворен културен град · Видин да прескача дъгата на традицията към настоящето и да развива съвременната култура · Видин залага на многообразен културен и арт продукт · Специфичното предлагане повишава качеството на живот и привлекателността на градските райони

Култура и качество · Културната политика поощрява развитието на специфични критерии за качество съвместно с жителите, които създават културни продукти · Успешната културната политика е резултат на комуникационния процес между участващите страни

Роли и задачи на културната политика и управлението на културата · Културната политика е за свобода на изкуството и културата · За многообразие на изкуството и културата · Формулира средносрочни и дългосрочно линии на развитие и рамкови условия за културното развитие в съответствие с културната картина в града · Осигурява рамкови условия за некомерсиално изкуство и културна продукция и равитие на нови акценти · Поощрява диалог, общуване и обмен в сферата на изкуството и културата, образованието и науката · Планира отвъд границите на града и се ориентира към регионално, национално и международно развитие · Управлението на културата съветва политиката при намирането на решения · В управлението си културните институции са партньор с хората на изкуството, авторите на културни продукти, проекти и услуги. · Посредник между културните среди, политиката и населението  

План за развитие на културата 1. Акценти на културното развитие - Съвременно изкуство, арт – и културна продукция - Международен обмен и сътрудничество - Поощряване на културния продукт, създаден от жени - Културно многообразие - Открити пространства за изкуство и култура - Ориентиране на децата и младежите - Съживяване на културното наследство и културните традиции

2. Изграждане на културно съзнание, работа в мрежи и сътрудничество - Активно изграждане на съзнание за мястото, което заема културата в града - Мрежа култура – наука – медии – икономика – образование - Музеи и църкви

3. Финансиране на културата - Обществено финансиране на културата - Алтернативни форми на финансиране - Яснота и прозрачност във финансирането на културата - Поощряване на ефективното участие в проекти и културни съоражения - Подобряване на рамковите условия за финнасиране на културата

4. Подобряване на рамковите условия и лобиране за култура - Активно поощряване на открит културен и културнополитически климат - Поощряване на разбирането за качество - Създаване на консултантски и образователни услуги - Израждане на струдничество култура – туризъм – икономика

 

 

Културни институти

 

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”


Симфониета - Видин


Художествена галерия “Никола Петров” - Видин


Регионален исторически музей


АНПТ „Дунав”


Държавен архив - Видин


Градски духов оркестър


Общински драматичен театър

 

 

Списък на читалищата в Община Видин

 

Културен календар на Община Видин за 2021 година

 

Културен календар на Община Видин за 2020 година

 

Културен календар на Община Видин за 2018 година


Културен календар на Община Видин за 2017 година

 

Културен календар на Община Видин за 2016 година