Администрация

Обща администрация

 

Отдел „Правно-нормативно обслужване“

 

Звено „Вътрешен одит“

 

Сектор „Кабинет на Общински съвет – Видин“

 

Сектор „Протокол и връзки с обществеността“

 

Служител по сигурността на информацията

 

Финансов контрольор

 

Отдел „Човешки ресурси, деловодство, архив и информационно обслужване“

 

 

Дирекция „Финансово-стопанска дейност“

 

Отдел „Финансово счетоводни дейности и бюджет“

 

Отдел „Общинска собственост“

 

Отдел „Местни данъци и такси“

 

 

Специализирана администрация

 

Отдел „Обществени поръчки“

 

Отдел „Планиране, програмиране и инвестиции“

 

Отдел „Хуманитарни дейности“

 

Отдел „Устройство на територията“

 

Отдел „Екология, инфраструктура и инженерни мрежи и съоръжения“

 

Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

 

Отдел „Контрол и опазване на обществения ред“

 

 

Графична структура на община Видин