Z6_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ6MV7
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV3AB5
Защита при бедствия и аварии

План за защита при бедствия в Община Видин

 

План за защита при земетресения

 

План за защита при наводнения

 

План за защита при снегонавявания, обледявания, свлачища и пожари

 

План за защита при възникване на промишлени аварии, свързани с отделяне на токсични вещества

 

План за защита на населението при радиационна авария в АЕЦ "Козлодуй"

 

План за защита при трансгранични, радиоактивни и други замърсявания