Z6_HQ8A1O82K01900Q2LCT1HQ62M4
Z7_HQ8A1O82KGNRD0QAPMKPHV3A71
Вътрешни правила

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в община Видин 

 


Правила за осъществяване на мониторинг на СФУК в ОА-Видин

 

 

Кодекс за етично поведение на служителите от общинска администрация - Видин

 


Вътрешни правила за противодействие на корупцията

 

 

Харта на клиента

 

 

 

 

 

Договр за дарение - Приложение 1 и 2

 

 

Вътрешни правила за организация на бюджетния процес