ENG | BG

close
close
 

Фини прахови частици

Пределно допустимата концентрация за Фини прахови частици е 50 µg/m3 и се отнася към средноденонощната концентрация, осреднена за 24 часа (от 0 до 24 часа). Показаните стойности по-долу са осреднени едночасови стойности. Показваните текущи часови стойности за ФПЧ10 не могат да бъдат сравнявани с праговата стойност, която се отнася за 24 часа.

Измерени средно часови концентрации
Дата
18.11.2018

Данните са предварителни и могат да претърпят корекции след тяхното валидиране.

 
X