ENG | BG

close
close
 

Контрол качество на атмосферния въздух

Национална автоматизирана система за контрол качеството на атмосферния въздух

Автоматичната измервателна станция /АИС/ „Видин” за контрол на качеството на атмосферния въздух /КАВ/ е част от Националната автоматизирана система за контрол качеството на въздуха. АИС „Видин” измерва нивото на замърсяване на въздуха по два показателя: серен диоксид /SO2/ и фини прахови частица /ФПЧ10/ . Информацията за състоянието на атмосферния въздух от станцията постъпва в централен диспечерски пункт в Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/ и в Регионална лаборатория-Монтана към ИАОС.

Качеството на атмосферния въздух се оценява чрез пределно допустими концентрации /ПДК/ на вредните вещества в атмосферния въздух, регистрирани за определен период от време (1 час, 8 часа, 24 часа, 1 година). Те не трябва да оказват нито пряко, нито косвено вредно въздействие върху организма на човека и околната среда.

ПДК на серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон се регламентират от Наредба № 12/2010 г. на Министерство на околната среда и водите и Министерство на здравеопазването.

ПДК на сероводород, фенол и амоняк се регламентират от Наредба № 14/2008 г. на Министерство на околната среда и водите и Министерство на здравеопазването.

Ежедневно в ИАОС на МОСВ се изготвя Бюлетин за качеството на атмосферния въздух в страната. Бюлетинът се публикува всеки ден на интернет страницата на ИАОС на адрес: http://eea.government.bg/airq/bulletin.jsp.

Атмосферни замърсители и съответните ПДК
Формула Атмосферен замърсител ПДК
µg/m3
Алармен праг
µg/m3
Период на
осредняване
NO2 Азотен диоксид 200 400 1 час
NH3 Амоняк 250   1 час
CO Въглероден оксид 10 000   8 часа
O3 Озон 180 240 1 час
SO2 Серен диоксид 350 500 1 час
H2S Сероводород 5   1 час
C6H5OH Фенол 20   1 час
  Фини прахови частици 50   24 часа
COCl2 Фосген 20   30 минути
Cl2 Хлор 70   1 час
HCl Хлороводород 200   1 час
HCn Циановодород 10   30 минути
Стойности на наблюдаваните показатели

Данните постъпват в реално време в Националната база данни и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им, окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини, издавани от ИАОС.

 
X