ENG | BG

close
close
 

ТОМ I към "Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води гр Видин"

1. РЕШЕНИЕ на Кмета на Община Видин за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Видин».

2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ (по чл. 19, ал. 2, т. 22 от ЗОП)

 
X