ENG | BG

close
close
 

Публична анкета по проект "Видин Е-Актив"

 
    ПУБЛИЧНА АНКЕТА ПО ПРОЕКТ "ВИДИН Е-АКТИВ"    
 
 
 

Уважаеми граждани на Община Видин,

С настоящия имейл Ви изпращаме линк към анкета във връзка с проучване, което се провежда с цел повишаване на гражданското участие при формулиране и прилагане на политиките за енергийна ефективност, околната среда и климата в община Видин по проект BG05SFOP001-2.009-0173-C01 “Гражданите – активни участници за подобрение на качеството на въздуха (КАВ), енергийната
ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за отопление в преодоляване на енергийната бедност в община Видин“, финансиран по ОП „Добро управление“2014-2020.

ПАРТЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ: АСОЦИАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕНЕРГИЙНИ АГЕНЦИИ (АБЕА); ОБЩИНА ВИДИН;
АСОЦИАЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ И РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ИНОВАЦИИ (АСОРИ).

Молим за Вашето съдействие, за да бъде събрана достоверна информация за мнението на гражданите на Община Видин!

Можете да разпространявате тази анкета и до други жители на Община Видин с цел даване възможност за обратна връзка на повече граждани на общината.

Предварително Ви благодарим за участието!

 
 
 
КЪМ АНКЕТАТА
 
 
 

Please do not forward this email as its survey link is unique to you.
Privacy | Unsubscribe

 
 
Powered by SurveyMonkey Logo

 
X