ENG | BG

close
close
 

Обява за „Доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях“

О Б Я В А

   На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, чл. 8 от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и Решение на Общински съвет Видин, Община Видин обявява процедура по набиране на доброволци за участие в „Доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях“.

 

Доброволците трябва да отговарят на следните изисквания:

               -да са навършили 18 години;

               -да са завършили средно образование;

               -да са клинично здрави, което се доказва с медицинско свидетелство;

               -да са психически здрави, което се доказва със справка от психодиспансер;

               -да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;

„Доброволец” може да бъде всяко лице, независимо от трудовото или служебното му правоотношение.

С одобрения доброволец се:

               - сключва договор;

               - осигурява обучение и екипировка;

               - застрахова срещу злополука;

             - осигуровка за всички социални рискове;

Доброволецът не е длъжен да изпълнява задълженията си в случаите, когато той или членове на неговото домакинство са непосредствено засегнати от бедствия, като своевременно уведоми кмета на общината.

 

           Необходими документи за кандидатстване:

 

       - Кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование съгласно приложение № 1.

- Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:

        1. формуляр за кандидатстване по образец съгласно приложение № 2;

       2. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;

       3. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

       4. свидетелство за съдимост;

     5. копие от документ за придобито образование, специалност или

правоспособност;

       6. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно

правоотношение;

       7. декларация за съгласие за обработка на лични данни.

         - Кандидатите за доброволци към документите прилагат и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такъв.

 

Комплектът от документи за членство в доброволното формирование може да бъде подаден всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в Центъра за услуги и информация на гражданите на община Видин, пл. „Бдинци“ 2.

 

Срок за подаване на заявления: от 20.03.2017 г. до 20.05.2017 г. включително.

 

За допълнителна информация:

-          Константин Джунински, тел: 0879987190; 094 609-485

-          Иванела Андреева, тел: 0879987722; 094 609-457

             

 

ИНЖ. ОГНЯН ЦЕНКОВ / п /                                

Кмет на община Видин


Линк към документа
Приложение № 1
Приложение № 2
Декларация ДФ

 
X