ENG | BG

close
close
 

Документи към „ Доставка на електрически материали и консумативи за нуждите на Звено за поддържане и ремонт на улично осветление и електрически съоръжения, общинска собственост към Община Видин за 2018 година по две обособени позиции“

Документи Дата на публикуване:
Заповед № РД-02-11-719 от 11.07.18 г. за прекратяване възлагането на обособена позиция № 2  - Доставка на допълнителни консумативи за УО 11.07.2018г.
Протокол от дейността на комисията назначена със Заповед №РД-02-11-651от 26.06.18г. 11.07.2018г.
Съобщение за прекратяване на обособена позиция № 2  - Доставка на допълнителни консумативи за УО 11.07.2018г.
Заповед № РД-02-11-644 от 22.06.18 г.  за удължаване на срока за получаване на оферти - Доставка на електрически мартериали по две обособени позиции 22.06.2018г.
Информация № ОП-02-31 от 22.06.18 г. за удължаване на срока за получаване на оферти 22.06.2018г.
Информация за публикувана обява в профила на купувача ОП-02-30 от 15.06.18г. 15.06.2018г.
Обява  № ОП-02-29 от 15.06.18г. 15.06.2018г.
Спецификация към обява № ОП-02-29 от 15.06.18 г. 15.06.2018г.
Проект на договор 15.06.2018г.
Образци на документи Доставка на електрически материали и консумативи по две обособени позиции 15.06.2018г.

 

 
X