Начало

Обществени поръчки
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНА ВИДИН Закон за обществените поръчки Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки Обществени поръчки след 15.04.2016г. - Обяви за събиране на оферти по чл.20, ал.3 от ЗОП - (тук) Обществени поръчки след 15.04.2016г - Процедури по ЗОП - (тук) Процедури по PRAG Публична покана по Глава Осма „а“ от ЗОП с предмет: Извършване на услуги по дезинсекция, дезинфекция и дератизация на територията на Община Видин през 2016 Обществена поръчка с предмет: „Консервация и реставрация на турски склад в района на крепостта „Баба Вида” и адаптацията му като археологически музей – епиграфски център; идентификатор 10971.501.16, УПИ ІV, кв. 507, гр. Видин, общ. Видин” Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за обект: „Консервация и реставрация на турски склад в района на крепостта „Баба Вида” и адаптацията му като археологически музей – епиграфски център; идентификатор 10971.501.16, УПИ ІV, кв. 507, гр. Видин, общ. Видин” Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „А“ от зоп, с предмет: „Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Община Видин по обособени позиции“: Обособена позиция № 1 „Извършване на универсални пощенски услуги“; Обособена позиция № 2 „Извършване на куриерски услуги"; Обособена позиция № 3 „Извършване на други видове неуниверсални услуги по чл. 38, т. 2 от Закона за пощенските услуги“ Доставка на оборудване за нуждите на археологически музей – епиграфски център, гр. Видин по проект „Създаване на достъп за обществеността до сграда паметник на културата – Турски склад и създаване на Епиграфски център Разработване на софтуер, архитектура и интерфейс за интерактивна интернет страница по проект „Създаване на достъп за обществеността до сграда паметник на културата – Турски склад и създаване на Епиграфски център Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект „Създаване на достъп за обществеността до сграда паметник на културата – Турски склад и създаване на Епиграфски център“, по обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1: „Услуги, свързани с печатни материали“, запазена по реда на чл. 16г от ЗОП; обособена позиция № 2: „Услуги, свързани с реклама Триизмерно заснемане на епиграфски и археологически обекти по проект „Създаване на достъп за обществеността до сграда паметник на културата – Турски склад и създаване на Епиграфски център Публична покана по Глава Осма „а“ от ЗОП с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор при следните самостоятелно обособени позиции: 1. „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие” 2. „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”.“ Публична покана „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населените места през оперативния сезон 2015 – 2016 година по обособени позиции” ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 – 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради в гр. Видин“ Доставка на течно гориво за отоплителен сезон 2015-2016 „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Видин по пет обособени позиции“ „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Видин, с пет обособени позиции“ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА МАКСИМУМ ЧЕТИРИ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И АНАЛИЗИ „РАЗХОДИ – ПОЛЗИ“ ЗА ТЯХ ПО ПЪРВАТА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА INTERREG V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.” ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.90, АЛ.1, Т.3 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „АКТУАЛИЗАЦИЯ И ПРЕРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ, ЕКСПОНИРАНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ОБЕКТ „КРЕПОСТНА СИСТЕМА „КАЛЕТО”, ГР. ВИДИН“ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА Община ВИДИН ПО ПРОГРАМА INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014 -2020 С ПРОЕКТ „ПЪТЯТ НА НЕЗАВИСИМОСТТА 1877 – 1878” Публична покана за организиране на концертна програма за панаир – 2015г. ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ Изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор за обект: “КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ТУРСКИ СКЛАД И АДАПТАЦИЯТА МУ КАТО АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ЕПИГРАФСКИ ЦЕНТЪР, УПИ IV – За музеен комплекс, кв. 507, гр. Видин” Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на мост над р.Тополовец при с.Акациево” ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ ОДИТ НА ПРОВЕЖДАНЕТО И ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНА ВИДИН ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.10.2011 Г. ДО 01.07.2015 Г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 И ГЛАВА ОСМА „а” ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на следните услуги: 1. дезакарицидни обработки срещу кърлежи на зелени площи и инсектицидни обработки срещу бълхи на детски площадки в гр. Видин; 2. извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации на вътрешни помещения на общински обекти и прилежащите им външни площи” Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Услуга за предоставяне на оборудване и техника за сметосъбиране и сметоизвозване” с Обособена позиция № 1 – Предоставяне на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Видин Обособена позиция № 2 – Предоставяне на техника за сметосъобиране и сметоизвозване за нуждите на Община Видин. ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Услуги по товарене, превоз и разтоварване /товарен транспорт/ за Община Видин” „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 – 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради в община Видин“ „ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ ОБРАБОТКИ ИМАГИЦИДНИ ЛАРВИЦИДНИ СРЕЩУ КОМАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВИДИН ПРЕЗ 2015Г.“ Процедура на основание чл.90 ал.1 т.4 от ЗОП с предмет: “Временно стабилизиране на свлачище, находящо се в западната част на село Цар Симеоново, община Видин.” Избор на изпълнител за предоставяне на услуга с оборудването си за сметосъбиране и сметоизвозване. Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Организиране и провеждане на събития по Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00014-С0001, проект с регистрационен № 0068-ОВН-3.3 „Областен информационен център – Видин”, финансиран по Оперативна програма “Техническа помощ”” Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Рехабилитация на общински улици и пътища от четвъртокласната пътна мрежа в Община Видин” ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : “Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка / обекти на социални, здравни дейности и детски градини, както и филиалите към детски градини/ на територията на Община Видин с обособени позиции : 1- хляб и хлебни изделия ; 2- месо и месни продукти, риба и рибни продукти, яйца и пакетирани и консервирани хранителни стоки; 3- мляко и млечни продукти и плодове и зеленчуци; 4- кисело мляко и плодове за децата в подготвителните групи в детските градини на територията на община Видин, както и в детска градина в гр. Дунавци” ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ в процедура на договаряне без обявление на основание чл. 90, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки Покана за участие в процедура на договаря без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т1 от Закона за обществените поръчкиЗа възлагане по обществени поръчки с предмет:                                   1. “Осигуряване на обучение по медитация„  2. “Осигуряване на обучение по шахмат„ 3. “Организиране и провеждане на 6 турнира по шахмат„  4. “Организиране о провеждане на курсове за ограмотяване на 40 възрастни„ Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Строително монтажни работи на обект „Мост над река Тополовец в с.Акациево“ Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Допълнителни строително монтажни работи по изпълнението на проект “Съвременни социални жилища в гр. Видин” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Строително – монтажни работи /СМР/ на културни институти – народни читалища (НЧ) в Община Видин, както следва: НЧ „Цвят 1870” град Видин; НЧ „Светлина– 1922 г.” гр. Дунавци, НЧ „Просвета – 1937г.” село Кутово; НЧ „Светлина – 1926” село Сланотрън и НЧ “Съзнание – 1928” с. Кошава”. „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА НА ПОМАГАЛА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ НА ИЗОСТАВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ С РИСК ЗА ОТПАДАНЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА” по проект „Реализация чрез интеграция”, Договор № BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0001-C0001 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 И ГЛАВА „ОСМА А” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населените места през оперативния сезон 2014 – 2015 година по обособени позиции” – община Видин ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Организиране на зелено и бяло училище за деца с осигурен транспорт и групова застраховка” Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА 14 ОБЩИНСКИ СГРАДИ В ОБЩИНА ВИДИН – http://vidin.bg/?page_id=19153 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ „Извършване на мониторинг и профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации на детска младежка дискотека, както и на прилежащите към нея помещения находяща се в „Младежки дом – гр. Видин”” Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Повишаване на квалификацията на служителите на общинска администрация Видин“ Избор на изпълнител за предоставяне на услуга за осигуряване, организиране и провеждане на концертна програма, на предстоящия “Видински панаир – 2014г.” ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : “Доставка на хранителни продукти за учрежденията на бюджетна издръжка / обекти на социални, здравни дейности и детски градини, както и филиалите към детски градини/ на територията на Община Видин“ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Провеждане на специализирани обучения по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в община Видин“ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ „Осигуряване на информация и публичност по проект: Областен информационен център – Видин“ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ, СРЕЩИ И ДИСКУСИИ ПО ПРОЕКТ “РЕАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ИНТЕГРАЦИЯ” ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ „Извършване на следните услуги: 1. дезакарицидни обработки срещу кърлежи и инсектицидни обработки срещу бълхи на зелени площи, детски площадки както и на дворното пространство на детските градини и общинските обекти на територията на община Видин и 2. извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации на вътрешни помещения на общински обекти” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ФИНАНСОВ ОДИТ ПО ПРОЕКТ „РЕАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ИНТЕГРАЦИЯ” ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” , ВЪВ ВРЪЗКА С чл. 14, ал.4, т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Осигуряване на логистика по обособени позиции по проект: „Реализация чрез интеграция”Открита процедура по реда на закона за обществени поръчки с предмет :Осигуряване на разпространение информация и публичност по проект : „Нов дом в гр. Видин“ Открита процедура по реда на закона за обществени поръчки с предмет :Осигуряване на разпространение информация и публичност по проект : „Нов дом в гр. Видин“ Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изготвяне на инвестиционни проекти за 7 обекта по проект „Видин в следващия програмен период” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 -2013” г., Договор №BG161PO001/5-02/2012/025 “ Обществена поръчка с предмет: “ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА 13 ОБЩИНСКИ СГРАДИ в ОБЩИНА ВИДИН” Обществена поръчка с предмет: “Извършване на комплексни обработки – ларвицидни и имагицидни срещу комари на територията на Община Видин през 2014 г.” „Доставка и монтаж на специализирано оборудване за два здравни кабинета по проект „Всички деца с равен старт в училище” – град Видин Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „ Избор на изпълнител за доставка на материали, консумативи и други по обособени позиции“ по проект „Нов дом“ Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител за доставка на материали, консумативи и други по обособени позиции” по проект „Нов дом“ Обществена поръчка по реда на Глава осма „А”от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Разработване на 7 бр. стратегически планови документи на община Видин”, по проект: ”РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНА ВИДИН И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ПОЛИТИКИ”, Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос I „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07 Обществена поръчка по реда на Глава осма „А”от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общината” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГОТВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ ОЦЕНКИ И ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВЕ ЗА ТРАЙНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ПО ПРОЕКТ „РЕАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ИНТЕГРАЦИЯ” ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда и условията на Глава осма “а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.4,т.2 от ЗОП с предмет: „Осъществяване на независим финансов одит по проект „Видин в следващия програмен период”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 -2013 г» ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА Е С ПРЕДМЕТ: “УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В СЕЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВИДИН ИЗВЪН ОБЩИНСКИЯ ЦЕНТЪР” ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С предмет: „Избор на изпълнител за извършване на ремонт на улици, на общинска пътна мрежа и на улици на населените места на територията на Община Видин – 2014г.“ Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА СГРАДАТА НА ПМГ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“, ГР. ВИДИН-I ЕТАП Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ В ОБЩИНА ВИДИН” ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: “Информация и публичност по проект: „Реализация чрез интеграция“ „Този документ е създаден в рамките на проект „Реализация чрез интеграция“, в изпълнение на договор BG161PO001-1/4/5/6.0.01-0001-C0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ – КУЧЕТА, В УПИ – ІІ, Р-Н 94 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ВИДИН Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА НАДЛЕЗ НАД Ж.П. ЛИНИЯ ПО БУЛ.”ПАНОНИЯ” – ГР.ВИДИН Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: ”Избор на изпълнител за доставка на машини оборудване по проект: № DIR-5102117-1-12 “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Видин” ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: “Информация и публичност по проект: „Реализация чрез интеграция“ Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект „Реализация чрез интеграция” по реда на глава осма „а” , във връзка с чл. 14, ал.4, т.2 от закона за обществените поръчки Избор на изпълнител за извършване на одит на проект: „ Зелена и достъпна градска среда гр. Видин” ”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” Осигуряване на публичност и визуализация на проект: „Зелена и достъпна градска среда гр. Видин”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” Публична покана с предмет: „Изготвяне на обследване за енергийна ефективност по проект „Видин в следващия програмен период” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 -2013” г., Договор №BG161PO001/5-02/2012/025” Избор на изпълнител за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности за информация и публичност ”. Поръчката е по проект:“ МОДЕРНА И ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ” Избор на изпълнител на обществена поръчка по на Глава Осма „а“ от ЗОП с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана мрежа” Избор на изпълнител на обществена поръчка по на Глава Осма „а“ от ЗОП с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие” ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ЛЕК АВТОМОБИЛ ПО ПРОЕКТ № 0068-ОВН-3.3 – ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВИДИН”. ФИНАНСИРАН ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG161PO002-3.3.02-00014-C0001 ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ” ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А”, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПУБЛИЧНА ПОКАНА „Избор на изпълнител за разработване на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки по реда на глава осем „а” от ЗОП по проект “Реализация чрез интеграция” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, Договор № BG051PO001-1/4/5/6.0.01-0001-C0001 ПУБЛИЧНА ПОКАНА „Избор на изпълнител за изготвяне на пълен комплект тръжни документации по проект „Видин в следващия програмен период” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 -2013 г.”, Договор № BG 161PO001/5-02/2012/025” ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населените места през оперативния сезон 2013 – 2014 година по обособени позиции” – община Видин ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЪГЛАСНО ЗОП С ПРЕДМЕТ: Изпълнение на строителен надзор на обект: „Зелена и достъпна градска среда гр. Видин”, по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЪГЛАСНО ЗОП С ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за извършването на строително-монтажни работи (СМР), за „Зелена и достъпна градска среда гр. Видин”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”, съгласно договор: BG161PO001/1.4-09/2012/013 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Преглед на организационното състояние на общината, разработване на функционален анализ, подобряване на работните процеси чрез прилагане на мерките от разработения финансов анализ и обучение на служителите от общината”.” „Избор на изпълнител за осъществяване на мерките за информация и публичност по проект „ Рехабилитация и разширяване на водоснабдителната и канализационната системи във Видин, България” “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ ОДИТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТ: “РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА ВЪВ ВИДИН” ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ЛЕК АВТОМОБИЛ ПО ПРОЕКТ № 0068-ОВН-3.3 – ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВИДИН”. ФИНАНСИРАН ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG161PO002-3.3.02-00014-C0001 ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А”, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Информация и публичност ” по проект: “Повишаване административния капацитет на служителите на община Видин” Публична покана – Провеждане на обучения по проект: „Повишаване административния капацитет на служителите на община Видин” ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ЛЕКОТОВАРЕН БУС” Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на одит по проект „Рехабилитация и разширяване на водоснабдителната и канализационната системи във Видин, България“ Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Осъществяване на външна техническа помощ за подпомагане на Община Видин при изпълнението и управлението на проект „Рехабилитация и разширяване на водоснабдителната и канализационната системи във Видин, България” Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на обзавеждане за съблекалня за хора с увреждания в Спортна зала „Фестивална” – Видин, ” кв. 329 по плана на гр. Видин, по Проект „Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в спортна зала „Фестивална”- Видин”, финансиран от Агенцията за хора с увреждания към МТСП във връзка със Заповед №0023-1976 от 20.05.2013 г. на Изпълнителния директор на АХУ, договор № 4-ДА/ 11.06.2013 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в спортна зала „Фестивална”- Видин”, финансиран от Агенцията за хора с увреждания към МТСП във връзка със Заповед №0023-1976 от 20.05.2013 г. на Изпълнителния директор на АХУ, договор № 4-ДА/ 11.06.2013 г. ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на канцеларски материали и оборудване за административни цели за проект „Рехабилитиране и разширяване на водоснабдителната и канализационна система във Видин” ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на следните услуги: 1. дезакарицидни обработки срещу кърлежи и инсектицидни обработки срещу бълхи на зелени площи, детски площадки както и на дворното пространство на детските градини и общинските обекти на територията на община Видин и 2. извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации на вътрешни помещения на общински обекти” ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА: „Основен ремонт на отоплителни инсталации на детски градини в община Видин” Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Инженеринг на обект “Реконструкция и обновяване на електроинсталацията на Общински пазар Видин” Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Инжeнеринг на обект „Реконструкция на кръстовището на ул.”Хан Аспарух” с ул. “ Г. С. Раковски “  гр. Видин“  Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за ЦНСТ  „Дъга”, ЦНСТ „Зора” и Защитено жилище „Вяра, Надежда и Любов” Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изработване на сценични костюми по проект Фестивал на изкуствата „Дунавски вълни“ Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на училищна сграда и музей в гр.Видин” Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт и изграждане на водопроводни и канализационни съоръжения в община Видин” ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Упражняване на строителен надзор на обект: Рехабилитация на водопроводната мрежа, реконструкция и разширение на канализационна мрежа на гр. Видин ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за закупуване на оборудване и обзавеждане” Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Основен ремонт на общински сгради в община Видин” ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ ОБРАБОТКИ ИМАГИЦИДНИ И ЛАРВИЦИДНИ СРЕЩУ КОМАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВИДИН ПРЕЗ 2013Г” ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С предмет: Рехабилитация на водопроводнатата мрежа, реконструкция и разширение на канализационната мрежа на гр.Видин» ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор за обект: Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Видин ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Рехабилитация и ремонт  на улици  и  пътища  от транспортната мрежа на населените места в община Видин  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : “Охрана на общински обекти на територията на община Видин по обособени позиции” ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ„Извършване на независим финансов одит по проект „Съвременни социални жилища в гр. Видин ” ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: «Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Видин» Открита процедура по ЗОП с предмет “Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителни и монтажни работи по проект “Съвременни социални жилища в град Видин” Открита процедура за възлагане на обществена поръчка спредмет: ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКИ ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ В ГР. ВИДИН И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА ВИДИН Открита процедура за избор на изпълнител с предмет “Строително монтажни работи по изпълнението на проект “Съвременни социални жилища в град Видин” Отваряне на ценови оферти Документация за участие в открита процедура по реда на закона за обществените поръчки с предмет: “Осигуряване на разпространение информация и публичност по проект: „Съвременни социални жилища в гр. Видин“ Наемане и пълна сервизна поддръжка на мултифункционални устройства за принтиране, сканиране, копиране и факс Обществена поръчка с предмет Изготвяне на информационни материали за поетапното състояние на проект № DIR-5102117-1-12 Изграждане на регионална система за управление на отпадъците Открита процедура за доставка на хранителни продукти Отваряне на ценови оферти – уведомително писмо Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа 2012-2013 г Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет “Избор на изпълнител за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП по проект “Съвременни социални жилища в гр. Видин” – избран изпълнител “Национален консултант по обществени поръчки” гр. София Публичност, информираност и промотиране на Фестивал на изкуствата Дунавски вълни Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа през оперативния сезон 2012 – 2013 год – прекратен ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ИЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ И РАБОТЕН ПРОЕКТ ПО СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА“ ПО ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013 Г. ЗА ЧАСТ ОТ ГРАДСКИ ПАРК НА ГР. ВИДИН”2012 г. Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подготовка и окомплектоване на документи по проект „Област Видин – Северозападната порта на България” Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет Подготовка, комплектоване и последващо управление на проект Промоционална кампания на продукти от риболов и аквакултури в Община Видин Упражняване на строителен надзор по проект Полагане на трошенокаменна настилка на компрометирани участъци на улици в селата на територията на Община Видин Обществена поръчка с предмет “Изпълнение на мерки за информация и публичност” в рамките на проект “Домашен уют и грижа за деца в риск” Обществена поръчка с предмет “Извършване на финансов одит” по проект “Домашен уют и грижа за деца в риск” Публична покана за изпълнение на обществена поръчка с предмет Tехническа помощ за организация и управление на проект No DIR-5102117- 1-12 Изграждане на регионална система Обществена поръчка с предмет Извършване на одит по проект № DIR-5102117-1-12 Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Видин Обществена поръчка с предмет Полагане на трошенокаменна настилка Обществена поръчка за ремонт на улици и пътища Обществена поръчка по ЗОП за доставка на хранителни продукти - прекратена Изпълнение на строително-монтажни работи по проект Домашен уют и грижа за деца в риск Покана за представяне на оферта за направа на вертикална и хоризонтална пътна маркировка на територията на град Видин Публична покана за изпълнение на обществена поръчка с предмет “Ремонт на сгради – общинска собственост” Обществена поръчка с предмет Консултантска услуга за извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и осъществяване на функциите на Инженер при изпълнение на договор по договорните условия на ФИДИК (Жълта Книга) с предмет „Инженеринг за обект „Регионално депо за битови отпадъци в регион Видин” Обществена поръчка с предмет Инженеринг за изграждане на депо за битови отпадъци в регион Видин Публична покана по ЗОП Документация за участие в процедура по чл. 14, ал.4,т.2 и глава осма “а” от ЗОП чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет Документация за обществена поръчка СМР на ХГ Никола Петров Документация за общест.поръчка за доставка по проект “Фестивал на изкуствата” Административни сведения за участника Декларация по ЗОП Договор – мляко – ЦДГ – .1.2012г. Договор плодове -ЦДГ – .1.2012г. Икономически най – изгодна оферта Оферта Публична покана по ЗОП Техническа спецификация - Мляко Техническо предложение Ценово предложение Заявление за участие Заповед по ЗОП за ПП Декларация Обшествена поръчка – булевард “Панония” – Видин Проект Видинска крепостна система “Калето” Скици и чертежи за реконструкция на бул. “Панония” Обществена поръчка за доставка на храни Обществена поръчка за ремонт на улици във Видин Обществена поръчка за ремонт на общински сгради Обществена поръчка за охрана на общински обекти Проектиране и строителство на улици в община Видин Видинска крепостна система “Калето” – реклама Видинска крепостна система „Калето” – обучение “Градско възстановяване и развитие – гр. Видин”