Начало

Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство(учредено по реда на на чл. 155 от СК и по право - чл.173
Описание на услугата ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за зам. - попечител ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за зам.- настойник ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за настойник ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за попечител ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за съветник ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 158 от СК Заявление за издаване на удостоверение за настойник-попечител Заявление за назначаване на настойник Молба за състава на настойнически, попечителски съвет Годишен отчет на настойника

===
Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство
Описание на услугата Образец

===
Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
Описание на услугата

===
Промяна в актовете за гражданско състояние
Описание на услугата

===
Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път
Описание на услугата Образец

===
Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
Описание на услугата Образец

===
Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
Описание на услугата Образец Образец 2

===
Издаване на удостоверение за семейно положение
Описание на услугата Образец

===
Издаване на удостоверение за правно ограничение
Описание на услугата Образец

===
Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
Описание на услугата Декларации по чл.92, ал.3 и 6 Образец

===
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
Описание на услугата Образец Декларация чл.92 ал.13 Декларация чл.92 ал. 6

===
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Описание на услугата Образец

===
Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
Описание на услугата Образец

===
Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес
Описание на услугата Декларации по чл.92, ал.3 Декларация по чл.92 ал.6 Образец Образец 2

===
Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
Описание на услугата Образец

===
Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
Описание на услугата Образец

===
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруга и деца
Описание на услугата Образец

===
Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път
Описание на услугата Образец

===
Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
Описание на услугата Образец

===
Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
Описание на услугата

===
Издаване на удостоверение за родените от майката деца
Описание на услугата Образец

===
Припознаване на дете
Описание на услугата Образец

===
Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
Описание на услугата

===
Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи
Описание на услугата Образец

===
Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г
Описание на услугата Образец

===