Начало

Кмете, виж
Докладването се извършва през уеб (https://kmetevij.com) и/или мобилно приложение, което позволява гражданите да направят снимки и да дадат кратко описание. Информацията се изпраща на сървър, който в зависимост от местоположението и ключови думи автоматично класифицира проблема и го насочва към общинската администрация. Сигналът се завежда автоматично в документооборотната система. Гражданинът предоставя контакти, на които може да получава информация за статуса на проблема. Обратната връзка по обработката на сигнала се изготвя от администрация. След подаване на сигнал и одобрението му от служител, сигналът ще бъде видим на страницата https://kmetevij.com   Използвайте следните бутони, за достъп до WEB сайта или мобилното приложение в "Google play".  

===
Главен архитект
арх. Ангел Недялков главен архитект на Община Видин Арх. Ангел Недялков е роден на 7.01.1955 г. в гр. Димово, Област Видин. Завършил е Висшия институт по архитектура и строителство в гр. София през 1980 г., специалност „Архитектура“. От 1980 г. до 1990 г. работи във външнотърговското предприятие „Техноекспортстрой“ - София, като проектант на обекти в страната и чужбина. В периода 1990-1995 г. е директор на „Техноекспортстрой“ - клон Триполи, Либия, направление „Проектиране“. След това, до 2009 г. е ръководител на фирма за консултантска дейност в проектирането и строителството. От 2009 г. досега изпълнява длъжността „главен архитект на Община Видин“.   Приемен ден: понеделник, от 14.00 до 16.00 ч.

===
Достъп до обществена информация
Заповед № ЗМФ - 1472 от 29.11.2011 г.на Министъра на финансите Описание на услугата Заявление по Закона за достъп до обществена информация Решения за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до обществена информация Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Община Видин за 2015г. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Община Видин за 2016г. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Община Видин за 2017г. Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Община Видин за 2018г.

===
Общинска собственост
„Приложение №1 към констативен протокол от 20.06.2019г. с рег. № АО-02-01-27 от 25.06.2019г. за класиране на кандидатите и разпределяне на земеделски земи – маломерни имоти от ОПФ за стопанската 2019-2020 година.“ „Констативен протокол от 20.06.2019г. с рег. № АО-02-01-27 от 25.06.2019г. за класиране на кандидатите и разпределяне на земеделски земи – маломерни имоти от ОПФ за стопанската 2019-2020 година.“ Протокол от 14.05.2019 г. по чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ за допълнително разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване – 2019 г. Протокол от 30.04.2019 г. по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за  разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване – 2019 г. Образец на Заявление за участие в открита със Заповед № РД-02-11-470 от 15.05.2019г. на Кмета на Община Видин процедура за отдаване под наем на земеделски земи – маломерни имоти от ОПФ за стопанската 2019-2020 г. Заповед № РД-02-11-470 от 15.05.2019г. на Кмета на Община Видин относно откриване на процедура за отдаване под наем на земеделски земи – маломерни имоти от ОПФ за стопанската 2019-2020 г. На вниманието на земеделските стопани: Информация за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на разтителнозащитни дейности Процедура за провеждане на публични търгове с тайно наддаване  за отдаване под наем на  търговски площи/петна, търговски клетки и търговски маси, находящи се в Централен пазар на  ОП”Пазари и паркинги” и търговски площи/петна в б-р “Вида” ОБЯВА ЗА КРАЙДУНАВСКИ ПАРК На вниманието на земеделските стопани: Със Заповед № РД-46-55/08.02.2019 на министъра на земеделието, храните и горите е одобрен нов образец на Приложение 1 към заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ЗСПЗЗ. Образеца на заявлението и приложения 1 и 2 за кандидатстване за рапределение на пасища, мери и ливади от ОПФ и ДФП за стопанската 2019-2020 г. Списък на пасища, мери и ливади - общинска собственост, определени за индивидуално ползване с Решение № 4 взето с Протокол №1/31.01.2019 г. на Общински съвет - Видин На вниманието на пчеларите - Нов прием по НПП за 2019г. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ от 29.06.2018 г. с рег.№АО-02-01-38/29.06.2018г. за класиране на кандидатите и разпределение на земеделски земи – маломерни имоти от ОПФ за отдаване под наем за една стопанска 2018 – 2019 година. КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ от 29.06.2018 г. с рег.№АО-02-01-38/29.06.2018г. за класиране на кандидатите и разпределение на земеделски земи – маломерни имоти от ОПФ за отдаване под наем за една стопанска 2018 – 2019 година. Заповед № РД-02-11-511 от 25.05.2018 г. за допълване на Заповед №РД-02-11-507 от 23.05.2018 г. на Кмета на Община Видин относно отдаване под наем на маломерни имоти - общинска собственост за стопанската 2018-2019 г. ЗАПОВЕД №РД-02-11-507 от 23.05.2018 г. на Кмета на община Видин относно отдаване под наем на маломерни имоти - общинска собственост за стопанската 2018-2019 г. Протокол по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване - 2018 г. Регистри Заповед за изменение № РД-02-11-688/02.06.2017г. за отдаване под наем на земеделски земи - маломерни имоти, собственост на Община Видин без търг или конкурс за срок от 1 /една/ година за стопанската 2017/2018 година. Заповед № РД-02-11-472/20.04.2017г. за отдаване под наем на земеделски земи - маломерни имоти, собственост на Община Видин без търг или конкурс за срок от 1 /една/ година за стопанската 2017/2018 година. Протокол по чл. 37.и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за разпределение на пасища, мери и ливади ОПФ Решение № 134 на Общински съвет Видин Годишен план за паша за пасища, мери и ливади в Община Видин за стопанската 2016/2017год. Наредба за ползване на мери, пасища и ливади на територията на Община Видин Приложение 3 към заповед за отдаване под наем на земеделски земи Приложение 2 към заповед за отдаване под наем на земеделски земи Приложение 1 към заповед за отдаване под наем на земеделски земи Заповед за отдаване под наем на земеделски земи - маломерни имоти Регистър общински имоти 2016г. Програма за управление на имоти общинска собственост – 2016 Програма за управление на имоти общинска собственост 2015 Стратегия за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2016 – 2020 г

===
Архитектура и градоустройство
Протоколи от ОЕСУТ Разрешения за строеж Заповеди Съобщения ПУП Изменения  ОУП на гр. Видин Изменения  ОУП на община Видин ОУП на Община Видин ОУП на град Видин Схеми за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ на територията на гр. Видин Изменения – Кадастрални планове Контрол по строителството Регистри Рушащи се сгради Обявления

===
Квартални съвети
Регистър на кварталните съвети Наредба за квартални съвети

===
Общ устройствен план
Свали като файл

===
Обявления по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове
Съобщение - Публикувано на 04.07.2016г. Мнения, предложения - Публикувано на 04.07.2016г. Доклад - мотиви - Публикувано на 04.07.2016г. Наредба - клубове на пенсионера - Публикувано на 04.07.2016г.

===
Работа
Декларация по чл.17, ал.1 от НПКДС Заявление за участие в конкурс Приложение 2Свободни работни места Извлечение от проведен конкурс за длъжността главен експерт Бюджет Извлечение от протокол от проведен практически изпит за длъжността главен експерт Бюджет Извлечение от протокол от проведен тест за длъжността главен експерт Бюджет Обява свободно работно място по проект „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в община Видин" Обявление за конкурс за длъжност Главен експерт бюджет Обява свободно работно място по проект „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в община Видин" Обявление за конкурс за заемане на длъжността  “Директор“ на ДГ “Мир“ гр.Дунавци с филиал  „Звънче“ гр. Видин Обява свободно работно място по проект „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в община Видин” Обява свободно работно място по проект „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в община Видин” Извлечение от протокол от конкурс за директор на Драматичен театър Вида - Видин Извлечение от протокол за длъжността старши специалист Общинска собственост Обява свободно работно място по проект „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в община Видин” Конкурс за длъжност „директор” на Драматичен театър „Вида” - Видин, публикуван на 28.09.2018г. Обявление за конкурс за длъжността "Старши специалист общинска собственост" Извлечение от протокол за длъжността  директор дирекция Финансово-стопанска дейност Обявление за конкурс директор дирекция Финансово-стопанска дейност Извлечение от протокол за длъжността началник отдел Контрол и опазване на обществения ред Обява свободно работно място по проект „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в община Видин” Обявление за конкурс "НАЧАЛНИК ОТДЕЛ КОНТРОЛ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД" Извлечение от протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до практически изпит за длъжността старши юрисконсулт Извлечение от окончателен протокол за длъжността старши юрисконсулт Извлечение от протокол за длъжността управител на НСУЗД Конкурс за длъжността Старши юрисконсулт - Публикувано на 10.05.2018г. Обява свободно работно място по проект „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в община Видин” Протокол от конкурс за длъжността Директор дирекция ФСД Обявление за конкурс за длъжност - Управител на Направление Социални услуги и здравни дейности Обявление за конкурс - директор дирекция Финансово-стопанска дейност Протокол от конкурс за директор дирекция ФСД Обявление за конкурс за длъжността директор дирекция Финансово-стопанска дейност Извлечение от протокол от проведен конкурс за длъжността Главен експерт Планиране и програмиране Извлечение от протокол за допуснати кандидати по обява за конкурс на главен художествен ръководител на АНПТ "Дунав" Видин Oбявление за конкурс за длъжността Главен експерт Планиране и програмиране Извлечение от протокол за длъжността старши юрисконсулт на ОП Пазари и паркинги Обява за конкурс на главен художествен ръководител на АНПТ "Дунав" Видин Правила  за провеждане на конкурс за заемане на длъжността  главен художествен ръководител на ансамбъл за народни песни и танци „Дунав” Набиране на кандидати за длъжност юрисконсулт Извлечение от протокол от проведен конкурс за длъжността главен експерт Екология и управление на отпадъците Извлечение от протокол за окончетателните резултати от проведен конкурс за длъжността старши експерт ЗГРСР Обявление за конкурс за длъжността главен експерт Екология и управление на отпадъците Обявление за конкурс за заемане на длъжността “Директор“ на ДГ “Детелина“ с филиали „Васил Левски“ гр. Видин и „Детелина“ с. Синаговци. Обявление за конкурс за длъжност старши  експерт Земеделие, гори, регистрационни и съгласувателни режими Извлечение от протокол за длъжността Техническа инфраструктура и благоустрояване Резултати от конкурс ръководител звено улично осветление Извлечение от протокол за длъжността  Бюджет Извлечение от протокол за длъжността Служител по сигурността на информацията Протокол за допуснати кандидати до конкурс Окончателен протокол ГРАОН Обявление за конкурс за длъжността младши експерт Техническа инфраструктура и благоустрояване Извлечение от протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до практически изпит за длъжността ГРАОН Извлечение от протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до практически изпит за директор дирекция ФСД Извлечение от протокол за длъжността директор дирекция ФСД Извлечение от протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати  за длъжността старши експерт Обществени поръчки – инженер Извлечение от протокол за длъжността младши експерт Енергийна ефективност Извлечение от протокол за длъжността началник отдел МДТ Извлечение от протокол за длъжността началник отдел и главен юрисконсулт на отдел ПНО Извлечение от протокол за длъжността началник отдел ГРАОН Извлечение от протокол за дължността Обществени поръчки - икономист Извлечение от протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати от тест за длъжността младши експерт Обществени поръчки – икономист Извлечение от протокол за длъжността главен експерт Ревизии и принудително изпълнение Обявление за конкурс за длъжността Служител по сигурността на информацията Обявление за конкурс за длъжността главен експерт бюджет Конкурс за длъжността Ръководител на звено ,,Поддържане и ремонт на улично осветление и електрически съоръжения общинска собственост” Обявление за конкурс за длъжността младш експерт Гражданска регистрация и административо обслужване Извлечение от протокол от проведен тест за длъжността главен експерт Бюджет Извлечение от протокол за длъжността младши експерт Общинска собственост - наеми и договори Извлечение от протокол за длъжността старши експерт Общинска собственост Извлечение от протокол за длъжността Финансов контрольор Обявление за конкурс за длъжността Директор дирекция Финансово-стопанска дейност Съобщение за удължаване срока за подаване на документи за набиране на доброволци Обявление за конкурс за длъжността старши експерт обществени поръчки -инженер Обявление за конкурс за длъжността служител по сигурността на информацията Oбявление за конкурс за длъжността началник отдел МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ Oбявление за конкурс за длъжността началник отдел и главен юрисконсулт на отдел ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ Oбявление за конкурс за длъжността началник отдел ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО Oбявление за конкурс за длъжността младши експерт Енергийна ефективност Обявление за конкурс за длъжността младши експерт обществени поръчки -икономист Обявление за конкурс за длъжността главен експерт ревизии и принудително изпълнение Обявление за конкурс за длъжността главен експерт Бюджет Обявление за конкурс за длъжността финансов контрольор Обявление за конкурс за длъжността старши експерт Общинска собственост Обявление за конкурс за длъжността младши експерт Общинска собственост - наеми и договори Извлечение от протокол за длъжността стажант - одитор Извлечение от протокол за длъжността старши експерт Земеделие, гори, регистрационни и съгласувателни режими Обява за „Доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях“   Обявление за конкурс за длъжността СТАЖАНТ-ОДИТОР Обявление за конкурс за длъжността старши експерт Земеделие, гори, регистрационни и съгласувателни режими Протокол за резултатите от проведен конкурс за длъжността «управител на ОП «Обреден дом» град Видин» Конкурс за управител на Общинско предприятие Обреден дом Обявление за конкурс за държавен служител за длъжност младши експерт Бюджет Обявление за конкурс за държавен служител за длъжност младши експерт  Образование Обявление за конкурс за длъжността младши експерт Актосъставяне Обявление за длъжността юрисконсулт Обявление за длъжността началник отдел Финансово-счетоводни дейности и бюджет Обявление за длъжността младши експерт Планиране и програмиране Обявление за длъжността младши експерт Обществени поръчки - юрист Обявление за длъжността младши експерт Младежки дейности и организатор събития Обявление за длъжността младши експерт Инвестиционна политика Обявление за длъжността младши експерт Анализатор финансово-стопанска дейност Обявление за длъжността  началник сектор Кабинет на общински съвет - Видин Заявление за участие в конкурс - прил. 2 към чл. 17, ал.1 от НПКДС Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС На основание Заповед №РД-02-11-985/01.08.2016г. на Кмета на община Видин и във връзка с изпълнение  на проект „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в община Видин”, договор № BG05М9ОP001-2.004-0031-C01   ОБЩИНА ВИДИН ОБЯВЯВА Следните свободни работни места. Архив - Работни места 2015г. Списъци на допуснати кандидати до участие в конкурси Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността главен експерт Бюджет Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до втори етап - писмен-изпит- тест за конкурса за заемане на длъжността “Директор“ на ДГ “Мир“ гр.Дунавци с филиал „Звънче“ гр. Видин Списък на класираните кандидати за заемане на работно мястопо проект „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в община Видин”, Списък допуснати и недопуснати до интервю за свободно работно място по проект „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в община Видин” Списък на допуснатите  кандидати до защита на концепция и интервю за длъжността Директор на драматичен театър - Видин Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Директор на драматичен театър - Видин Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до интервю за длъжността старши специалист Общинска собственост Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до практически изпит за длъжността старши специалист Общинска собственост Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до етап решаване на тест за длъжността старши специалист Общинска собственост Съобщение за промяна дата на конкурс за директор дирекция ФСД Списък на допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати за директор дирекция ФСД Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността началник отдел Контрол и опазване на обществения ред Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността старши юрисконсулт Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до интервю за длъжността управител на направление СУЗД Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността управител на направление СУЗД Списък на одобрен кандидат за заемане на свободно работна място по проект „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в община Видин” Списък на допуснатите кандидати до интервю за длъжността специален педагог по проект „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в община Видин” Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността главен експерт Планиране и програмиране Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността старши юрисконсулт в ОП Пазари и паркинги Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността главен експерт Екология и управление на отпадъците Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността ст. експерт Земеделие, гори, регистрационни и съгласувателни режими Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до практически изпит за длъжността Техническа инфраструктура и благоустрояване Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт Техническа инфраструктура и блгоустрояване Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до практически изпит за длъжността Служител по сигурността на информацията Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Служител по сигурността на информацията Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността главен експерт Бюджет Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт ГРАО Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността директор дирекция ФСД Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до практически изпит за длъжността младши експерт Енергийна ефективност Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати до практически изпит за длъжността Главен експерт Ревизии и принудително изпълнение Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността старши експерт  – инженер Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Служител по сигурността на информацията Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността началник отдел МДТ Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността началник отдел и главен юрисконсулт на отдел ПНО Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността началник отдел ГРАОН Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт Енергийна ефективност Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт Обществени поръчки - икономист Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността главен експерт Ревизии и принудително изпълнение Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до практически изпит за длъжността младши експерт Общинска собственост - наеми и договори Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до практически изпит за длъжността Финансов контрольор Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до практически изпит за длъжността старши експерт Общинска собственост Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността главен експерт Бюджет Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността Финансов контрольор Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността ст. експерт Общинска собственост Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността младши експерт Общинска собственост - наеми и договори Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до практически изпит за конкурс за длъжността стажант одитор Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността стажант одитор Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността ст. експерт Земеделие, гори, регистрационни и съгласувателни режими Списък на допуснатите кандидати за длъжност Началник сектор Кабинет на общински съвет - Видин Списък на допуснатите кандидати за длъжност юрисконсулт Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността мл. експерт Анализатор финансово-стопанска дейност Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността мл. експерт Бюджет Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността мл. експерт Инвестиционна политика Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността мл. експерт Планиране и програмиране Списък на допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати за нач. отдел ФСДБ Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжност мадши експерт Обществени поръчки -юрист Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши експерт Актосъставяне Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши експерт Младежки дейности и организатор събития Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността младши експерт Образование

===
е-Oбщина
Публично приложение за подаване на електронни документи Oбласт Видин

===
НПО
Списък на Неправителствените организации в Община Видин

===
Спорт
Проект на нов Правилник заусловията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Видин - Публикувано на 16.03.2016 Проект за изменение и допълнение на правилник за реда и условията за субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоражения в Община Видин. - Публикувано на 15.02.1016г.

===
Образование
Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на община Видин към 17.06.2019 г. Заповед на дейностите за доставяне на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учебната 2019/2020  година Заповед и правила за определяне на работните заплати на директорите на детски градини в община Видин през 2019 Формули за разпределение на делегираните дейности - средства по стандарти  за 2019 година Заповед на кмета на Община Видин  за обявяване на 4 февруари 2019 г. за неучебен ден Държавен план-прием за учебната 2018/2019 година Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Видин Формули за разпределение на делегираните дейности - средства по стандарти  за 2018 година Заповед за неучебени дни - грипна епидемия Заповед за обявяване на 26 октомври 2017 г. за неучебен, но присъстевн ден Формули за разпределение на средствата по ЕРС за 2017 година Центрове за подкрепа на личностното развитие Училища Детски градини Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на община Видин Разпределение на средствата, получени по ПМС 308 за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас - 2016г. Разпределение на средствата за училища и детски градини в Община Видин през 2016 г. Разпределение на средствата, получени по ПМС 308 за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителлните групи и учениците от I до IV клас - 2015г. Разпределение на средствата за училища и детски градини в Община Видин през 2015 година Разпределение на средствата за училища и детски градини в Община Видин през 2013 година  Разпределение на средствата за училища и детски градини в Община Видин през 2012 година  Образователна мрежа

===
Култура
Бъдещ културен профил на Видин · Видин да засилва позицията си на отворен културен град · Видин да прескача дъгата на традицията към настоящето и да развива съвременната култура · Видин залага на многообразен културен и арт продукт · Специфичното предлагане повишава качеството на живот и привлекателността на градските райони Култура и качество · Културната политика поощрява развитието на специфични критерии за качество съвместно с жителите, които създават културни продукти · Успешната културната политика е резултат на комуникационния процес между участващите страни Роли и задачи на културната политика и управлението на културата · Културната политика е за свобода на изкуството и културата · За многообразие на изкуството и културата · Формулира средносрочни и дългосрочно линии на развитие и рамкови условия за културното развитие в съответствие с културната картина в града · Осигурява рамкови условия за некомерсиално изкуство и културна продукция и равитие на нови акценти · Поощрява диалог, общуване и обмен в сферата на изкуството и културата, образованието и науката · Планира отвъд границите на града и се ориентира към регионално, национално и международно развитие · Управлението на културата съветва политиката при намирането на решения · В управлението си културните институции са партньор с хората на изкуството, авторите на културни продукти, проекти и услуги. · Посредник между културните среди, политиката и населението   План за развитие на културата 1. Акценти на културното развитие - Съвременно изкуство, арт – и културна продукция - Международен обмен и сътрудничество - Поощряване на културния продукт, създаден от жени - Културно многообразие - Открити пространства за изкуство и култура - Ориентиране на децата и младежите - Съживяване на културното наследство и културните традиции 2. Изграждане на културно съзнание, работа в мрежи и сътрудничество - Активно изграждане на съзнание за мястото, което заема културата в града - Мрежа култура – наука – медии – икономика – образование - Музеи и църкви 3. Финансиране на културата - Обществено финансиране на културата - Алтернативни форми на финансиране - Яснота и прозрачност във финансирането на културата - Поощряване на ефективното участие в проекти и културни съоражения - Подобряване на рамковите условия за финнасиране на културата 4. Подобряване на рамковите условия и лобиране за култура - Активно поощряване на открит културен и културнополитически климат - Поощряване на разбирането за качество - Създаване на консултантски и образователни услуги - Израждане на струдничество култура – туризъм – икономика

===
Екология
Контрол качество на атмосферния въздух

===
Социални дейности
Общински план за младежта за 2019 година План за действие на Община Видин за 2019 година в изпълнение на Областната стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация(2012-2020 г.) Програма младежи Интеграция - роми Съобщение - Публикувано на 04.07.2016г. Мнения, предложения - Публикувано на 04.07.2016г. Доклад - мотиви - Публикувано на 04.07.2016г. Наредба - клубове на пенсионера - Публикувано на 04.07.2016г. Покана за изразяване на интерес медиатор Покана за изразяване на интерес педагог Местен координационен офис по СПИН Областен съвет по наркотични вещества

===
Здравеопазване
Програма „Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберколоза” Структура за управление на програми, финансирани от глобалния фонд за борба срещу спин, туберколоза и малария към министерството на здравеопазването отправя покана към лечебни заведения за заявяване на интерес за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди, в рамките на компонент 4 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици (ИУН) чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции” на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария на територията на град Видин. Условия и ред за кандидатстване, допускане, оценяване и класиране на лечебни заведения за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица зависими към опиоиди в рамките на компонент 4 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици (ИУН) чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции” на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария Общи критерии за избор на лечебни заведения за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди в рамките на компонент 4 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици (ИУН) чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции” на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария Критерии за oценка на място за избор на лечебни заведения за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди в рамките на компонент 4 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици (ИУН) чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции” на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария ФОРМУЛЯР За заявяване на интерес от лечебни заведения за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти антагонисти на лица, зависими към опиоиди в рамките на компонент 4 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на инжекционно употребяващите наркотици (ИУН) чрез увеличаване на обхвата на групата с пълен пакет превантивни интервенции” на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ХИВ/СПИН”, ФИНАНСИРАНА ОТ ГЛОБАЛНИЯ ФОНД ЗА БОРБА СРЕЩУ СПИН, ТУБЕРКУЛОЗА И МАЛАРИЯ РЕЗЮМ Република България Министерство на Здравеопазването - Заповед №РД 29 - 1547

===
Транспорт
 

===
Проекти и конкурси
 

===
Стопанска дейност
 

===
Секретар
Иванела Андреева Родена на 19.06.1965 г. в град Видин. Завършила е средното си образование в ПМГ „Екзарх Антим I“ – Видин през 1983 г. След това продължава обучението си в Държавния библиотекарски институт, специалност „Книгоразпространение”. Висшето си образование завършва през 1993 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Педагогика – управление на образованието и социална педагогика“. От 1992 г. до 1999 г. е главен специалист по образование и култура в Община Димово, а до 2003 г. - секретар на общината. В периода 2007-2011 г. работи като секретар на Община Видин. От декември 2014 г. до ноември 2015 г. изпълнява длъжността главен секретар на Областна администрация – Видин. Приемен ден: сряда, от 14.00 ч. до 17.00 ч.

===
Администрация
 

===
Населени места
 

===
Общински съвет
Функции на Общинският съвет Общинския съвет определя политиката за изграждането и развитието на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 11 на ЗМСМА, както и на другите дейности, определени със закон. 1. Общинското имущество, общинските предприятия, общинските финансии, данъци, такси, общинската администрация; 2. Устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея; 3. Образованието – предучилищно възпитание, начално, основно и средно образование; 4. Здравеопазването – амбулаторно-поликлинично и болнично обслужване, здравна профилактика, медико- социални грижи и санитарно-хигиенни дейности; 5. Култура – читалища, театри, оркестри, библиотеки, музеи и музейни сбирки, самодейност, ритуали, местни традиции и обичаи; 6. Благоустрояването и комуналните дейности – водоснабдяване, канализация електрификация, топлофикация, телефонизация, улици и площади, паркове, градини, улично осветление, озеленяване, корекция на реки и дерета, третиране на битови отпадъци, общински транспорт, общински бани, перални, хотели, гаражи и гробища; 7. Социално подпомагане – социални грижи и социални помощи, социално жилищно задоволяване и други социални дейности с общинско значение; 8. Опазването на околната среда и рационално използване на природните ресурси с общински значение. 9. Поддържането и опазването на културата, исторически и архитектурни паметници с общинско значение; 10. Развитието на спорта, отдиха, туризма с общинско значение. Закон за местното самоуправление и местната администрация   Правилник за организация и дейност на Общински съвет - Видин  Изменен с Решение №41/30.04.2018г. по описа на АС – Видин, влязло в законна сила на 26.05.18г. Етичен кодекс на Общинския съветник

===
Заместник-кметове
Венци Пасков заместник-кмет „Хуманитарни дейности и социална политика“ Роден на 4.07.1957 г. в гр. Белоградчик. През 1988 г. завършва Киевския институт за народно стопанство, специалност „Икономика на труда“. Работил е в сферата на социалното подпомагане, социалните услуги и закрила на детето. Дългогодишен директор на Регионална дирекция за социално подпомагане - Видин. Приемен ден – четвъртък, от 14.00 ч. до 17.00 ч.             инж. Цветан Асенов заместник-кмет „Устройство на територията и развитие на инфраструктурата“ Роден на 19.04.1968 г. в град Видин. Завършил е ВНВСУ „Ген. Благой Иванов”, специалност „Строителен инженер по конструкции на промишлени, жилищни и обществени сгради”. Бил е ръководител на обект към "Главно управление строителство и възстановяване", работил е в частния сектор в сферата на строителството. От 2003 г. до 2010 г. е управител на „Мултифункционално строително предприятие” ЕООД – Видин, след което до ноември 2011 г. е заместник-кмет на Видин с ресор строителство. През 2012-2013 г. е областен управител на Област Видин. Членува в Камарата на строителите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, член на Лайънс клуб – Видин. Приемен ден – четвъртък, от 14.00 ч. до 17.00 ч.Десислава Тодоровазаместник-кмет "Европейски политики и инвестиции"    Родена на 9.07.1983 г., в гр. Видин. Завършила е гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“. Дипломира се като бакалавър по Социология в СУ „Св. Климент Охридски”, има магистърска степен по Европейска публична администрация в същия университет.    От 2007 г. до края на 2015 г. работи в неправителствения сектор, член е на Управителния съвет на Сдружение „Изток-Запад”, а в последствие и негов председател. През този период участва в изпълнението и управлението на редица проекти, сред които: „Планиране на местното икономическо развитие на община Грамада”; „В услуга на обществото” по ОП „Административен капацитет; “НПО сектор – активен участник в прилагането на политики на местно ниво” по същата оперативна програма; «Подай ръка за помощ» по ОП „Развитие на човешките ресурси“; «Обединени в борбата срещу дрогата» по Програма за трансгранично сътрудничество България-Сърбия; изпълнява и управлява проект «Младежта действа обединено» по същата програма.    От ноември 2012 г. до ноември 2015 г. е директор на ОП „Спортни имоти” в Община Видин.    От края на 2015 г. до 12.03. 2016 г. е главен секретар на Областна администрация – Видин.Приемен ден – четвъртък, от 14.00 ч. до 17.00 ч.

===