Начало

Кметът на Община Видин издаде заповед за забрана на ползването на водни площи
   Със заповедта се забранява „ползването на водните площи на плажовете в гр. Дунавци, с. Антимово, с. Гомотарци, с. Кошава, с. Сланотрън, с. Кутово, всички други водни площи, находящи се по поречието на р. Дунав, както и водните площи, находящи се и преминаващи през територията на населените места от Община Видин, през летния сезон на 2017 година“. В заповедта се отбелязва, че посочените водни площи и плажове не отговарят на изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, за обезпечаване сигурността на хората и предотвратяването на инциденти.    Кметовете и кметските наместници са длъжни да обявят заповедта на публично място, както и да поставят обезопасителни знаци съгласно чл. 8, ал. 1 и 2 от Наредбата. С документа са запознати Регионална здравна инспекция – Видин, Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Плевен, Областния съвет на Български Червен кръст – Видин, Регионално управление на образованието, както и всички училища и детски градини в общината. Заповедта е публикувана в интернет страницата на общината (http://vidin.bg//pages/Administrativni-aktove-57).

===
"Доставка на диагностично устройство за функционален анализ на мускулно-скелетната система" по Проект: CB007.1.21.129 "Развитие на диагностични центрове за ортостатични и мускулно-скелетни смущения при деца в училищна възраст Сърбия и България", Идентификационен номер: CB007.1.21.129-SR-2
Tender dossier_supply_Vidin-1

===
Над 700 души нуждаещи се от Община Видин ще получат хранителни продукти
   От 5 май ще започне раздаването на хранителни продукти по Оперативната програма за храни, чрез Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. Това става по предоставени списъци от Дирекция „Социално подпомагане” - Видин, Областния съвет на Българския Червен кръст и със съдействието на Община Видин. Помощта е предвидена за хора от следните целеви групи: -      Лица с 90% трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към месец февруари 2017 г.; -      Лица, получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл. 8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец февруари 2017 г.    Хранителните продукти ще се раздават от 5 май (петък) до 19 май (петък) включително: понеделник, вторник, сряда и петък - от 9.30 ч. до 15.00 ч.; четвъртък - от 14.00 до 17.00 ч.    Община Видин създава необходимата организация за своевременното уведомяване на лицата по списъка. Справки могат да бъдат направени на място в сградата на БЧК - Видин, ул.”Княз Борис І”, кв. „Калето“.     

===
Документи към „Упражняване на строителен надзор и консултантски услуги като Инженер по смисъла на Договорните условия на Международната федерация на инженерите-консултанти /FIDIC - Fédération International des Ingénieurs-Conseils/ за строителни и инженерни обекти, проектирани от възложителя („Червена книга)”, издание 1999 г. на строеж „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – град Видин“.
Документи Дата на публикуване: Обявление за оповестяване на процедурата 26.04.2017г. Документация-стоителен-надзор-ПСОВ-Видин 26.04.2017г. Решение за откриване на процедурата 26.04.2017г. 03.Том-III-Образци 26.04.2017г.    

===
Учредиха Сдружение „Местна инициативна група (МИГ) Видин селска част – Ново село“
   В Община Видин се проведе учредително събрание за създаване на Сдружение „Местна инициативна група (МИГ) Видин селска част – Ново село“ в обществена полза. За председател на Управителния съвет на сдружението бе избран Огнян Ценков – кмет на Община Видин, а за заместник-председатели – инж. Георги Стоенелов – кмет на Община Ново село и инж. Цветан Асенов – заместник-кмет на Община Видин. Учредителите са общо 9 – представители на съставните общини, бизнеса и неправителствения сектор.    Видинският кмет приветства присъстващите с учредяването на сдружението. Той подчерта, че Община Видин като голяма община не е в обхвата на Програмата за развитие на селските райони и благодари на г-н Стоенелов, че е откликнал на молбата двете общини заедно да учредят местната инициативна група. Целта е населените места в общината, без град Видин, да имат възможност за участие в мерките чрез изготвяне на проекти по Програма „Развитие на селските райони“. Той обясни, че в тази връзка е изготвена  „Интегрирана многосекторна стратегия за местно развитие на местна инициативна група „Видин селска част – Ново село“, която е приета от Общинския съвет. „Поставяме едно добро общо начало за двете общини“ – каза Ценков и пожела успех на учредителите. „Надявам се, че в бъдещата ни работа ще има разбиране и ще гоним една цел, която ще бъде добра и за двете общини“ – заяви от своя страна кметът на Община Ново село.    Местната инициативна група е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано като сдружение по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което представлява публично-частно партньорство.

===
Шестима кандидати за доизграждане на пречиствателната станция във Видин
   В Община Видин бяха отворени офертите на кандидатите за обществената поръчка с предмет: „Доизграждане и въвеждане в експлоатация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – град Видин“. Шест са фирмите, които участват в процедурата: Главболгарстрой АД, Хидрострой АД, Обединение ГВВ Видин, Обединение „Гео Видин 2017”, Строително-предприемачески холдинг ЕООД и ИСА 2000 ЕООД – всички с регистрация в гр. София.    Пликовете с подадените документи бяха отворени от комисия с председател инж. Цветан Асенов – заместник-кмет по устройство на територията и развитие на инфраструктурата на Община Видин.

===
Кметът на Видин посрещна посланика на Германия
   Кметът на Община Видин Огнян Ценков прие извънредния и пълномощен посланик на Германия у нас Детлеф Лингеман. Негово Превъзходителство изрази чудесните си първоначални впечатления от нашия град и красотата на Крайдунавския парк. Ценков подчерта пред посланика, че освен със своята уникална атмосфера Видин се гордее с културното си и историческо богатство.    На разговорите между двамата бяха обсъдени няколко основни теми, свързани с икономическото развитие на общината, със социалните и демографски характеристики на района, решаването на малцинствените проблеми и ромското включване, културните и туристически проекти, по които работи местната администрация. Огнян Ценков предостави на г-н Лингеман подробна информация по интересуващите го въпроси за визията на Община Видин.    След срещата дипломатът разгледа най-забележителните исторически обекти в града, сред които средновековния замък „Баба Вида“ и музей „Конака“. По време на обиколката той бе придружен от заместник-кмета по европейски политики и инвестиции Десислава Тодорова. Програмата на посланика завърши с посещение на Дунав мост 2.

===
Община Видин е домакин на информационно събитие по Програма V-A Interreg Румъния-България
   Информационното събитие е организирано от Регионалния офис за трансгранично сътрудничество в Кълъраш, в качеството му на Съвместен секретариатна Програма   InterregV-A Румъния-България. Целта е да се представят възможностите, които се предлагат с третата покана за набиране на проекти по Програмата.    Кметът на Община Видин Огнян Ценков приветства организаторите и участниците в инициативата. Той подчерта какви са ползите от Програмата. От една страна - изграждане на устойчиви партньорства, взаимно опознаване като съседни народи, членуващи в Европейския съюз и поддържане на дългогодишните приятелски традиции. От друга страна – Програмата предоставя много възможности, свързани с облагородяване на регионите и превръщането им в сигурно и безопасно място за живеене. Ценков изрази убеждението си, че информационният ден ще даде отговор на различни въпроси, които възникват с изготвянето на проектите. Той пожела на всички бенефециенти до постигнат успех в реализирането на намеренията си.    Община Видин е сред осемте области в България, които попадат в граничната зона с румънската страна и могат да кандидатстват и бъдат финансирани със съвместни проекти по Програма InterregV-A. В момента местната институция е в процес на подготовка на три проектни предложения, осъществяването на които ще допринесе за подобряване на трансграничната транспортна мрежа и за устойчивото развитие на културния туризъм.

===
Март 2017г.
Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз Месечен отчет за други средства от Европейския съюз Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз Месечен отчет за средства от Европейски съюз на бенефициенти на разплащателна агенция (РА) към ДФ Земеделие Сметки за просрочени задължения

===
От 2 май се подават заявления за първокласници
   Община Видин уведомява родителите на бъдещите първокласници, че от 2 май започва подаването на заявления за прием в първи клас за учебната 2017/ 2018 година. Освен родител, заявител може да бъде: настойник; лице, при което детето е настанено по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето; други лица, подаващи заявлението с приложени към него изискуеми документи по чл.16 и упълномощени с нотариално заверено пълномощно от лицето по т.1-3. При приемането на документите подателят задължително получава пореден входящ номер от училището.    Подробна информация за приема и за необходимите документи е публикувана на интернет страницата на Община Видин (www.vidin.bg).

===
Община Видин раздаде купи и парични награди на победителите в раликроса
   Стотици зрители се събраха на пистата на летището край с. Иново, за да наблюдават надпреварата в раликрос „Видин 2017”. Автомобилното състезание бе открито официално тази сутрин от заместник-кмета на Община Видин инж. Цветан Асенов. Той изрази удовлетворението си, че с всяка изминала година интересът към това събитие расте. „Искам да благодаря на Българската федерация по автомобилен спорт, на Автомобилен спортен клуб „Жико-Моторспорт“ и на всички, които обединиха усилия, за да можем да осигурим необходимите условия за провеждане на раликроса” – каза заместник-кметът. Инж. Асенов пожела от името на кмета на Община Видин и председател на организационния комитет Огнян Ценков, както и от свое име успех на автопилотите, с призив да спазват правилата за безопасност и да проведат коректна надпревара.    Общо 29 състезатели от автомобилни клубове в страната се включиха в раликроса. Събитието донесе много емоции и за участниците, и за зрителите. Домакините от АСК „Жико-Моторспорт” бяха подготвили атрактивно автошоу, което бе силно аплодирано от публиката. домакините от АСК „Жико-Моторспорт“ са подготвили специална изненада – атрактивно автошоу, което ще зарадва публиката.домакините от АСК „Жико-Моторспорт“ са подготвили специална изненада – атрактивно автошоу, което ще зарадва публиката.При финалното класиране в Дивизия 3 на първо място е Цветелин Велков - АМК „Старт Н Криводол 2”, на второ е Николай Николов - АСК „Жико-Моторспорт”, на трето – Георги Ставров - АМК „Старт Н Криводол 2”. В Дивизия 2 на първа позиция се класира Ивайло Йончев - АМК Ботевград, следван от Иван С. Иванов - АСК „Жико-Моторспорт” и Владимир Димитров - АМК Ботевград. В Дивизия 1 победител стана Мирослав Цветанов - АСК „Жико-Моторспорт 2”, на второ място се подреди Минчо Борисов - АМК „Старт Н Криводол 3” и на трето – Емил Минчев - АМК „Старт Н Криводол”. При отборното класиране начело е АМК „Старт Н Криводол 2”, втора и трета позиция заеха АСК „Жико-Моторспорт 2” и АСК „Жико-Моторспорт”. И тази година бе връчена традиционната купа „Лада”. Нейни носители са Цветелин Велков и Георги Ставров от АМК „Старт Н Криводол 2” и Момчил Младенов от АСК „Жико-Моторспорт 2”.    На всички бяха раздадени купи, а на водачите в класирането – и парични награди, осигурени от Община Видин. Отличията връчи заместник-кметът Венци Пасков.

===
Видин е домакин на XXXIII-та Национална олимпиада по информатика
     Олимпиадата бе открита тържествено в залата на Драматичния театър. Заместник-кметът по хуманитарни дейности и социална политика на Община Видин Венци Пасков бе сред официалните гости на събитието. „За мен е изключителна чест да приветствам от името на кмета на Община Видин Огнян Ценков и от свое име организаторите и участницитев XXXIII-та Национална олимпиада по информатика. Искам да изразя удовлетворението си, че град Видин е домакин на това престижно събитие и да ви уверя, че всички необходими условия за провеждането на олимпиадата са осигурени. Поздравявам всички ученици, класирали се за участие в националния кръг, с пожеланието да се справят блестящо с поставените задачи и да докажат за пореден път, че в България има знаещи, талантливи и креативни млади хора във всички области на науката. Сигурен съм, че ще утвърждаваме и занапред традициите на нашата страна на Международната олимпиада по информатика и ще постигнем нови, впечатляващи върхове“ – каза Пасков в приветствието си на тържеството.    След официалната част, откриването продължи с поздрав от Ансамбъл „Дунав”, както и с песни и танци на деца и ученици от Община Видин.    Националният кръг на олимпиадата по информатика се организира от Министерство на образованието и Регионално управление на образованието – Видин. Той ще се проведе в два състезателни дни - 22 и 23 април.

===
Читалището в Дунавци отбеляза 95 години с юбилеен концерт
   Народно читалище „Светлина 1922” в град Дунавци отпразнува 95-годишнината от създаването си. Честването протече под патронажа на кмета на Община Видин Огнян Ценков. Поздравителен адрес и подарък от негово име по време на тържеството поднесе заместник-кметът Венци Пасков. „Всички ние се гордеем с присъствието на това духовно средище в нашата община. Изразявам своята искрена благодарност към хората, свързали през годините житейския си път с читалището в град Дунавци и прегърнали мисията да бъдат съвременни будители. Уважаеми самодейци, днес вие сте сред най-ревностните пазители на богатото фолклорно наследство, на прекрасните български народни традиции. Продължавайте да работите и занапред със същата сърцатост и ентусиазъм и да ни радвате със своите успехи! Бъдете здрави и нека в домовете ви има любов, разбирателство и благополучие!” – пише в адреса. Председателят на читалището Малин Младенов благодари за хубавите думи и за подкрепата, която Община Видин оказва за развитието на художествената самодейност. По повод юбилея бяха раздадени грамоти и отличия на представители на местната власт, на държавни и обществени институции, на читалищни деятели и дарители.    Честването завърши с тържествен концерт, в който взеха участие самодейци от читалище „Светлина 1922”, както и гостуващи певчески и танцови състави от селата Слана бара, Покрайна и Сланотрън.

===
„Упражняване на строителен надзор и консултантски услуги като Инженер по смисъла на Договорните условия на Международната федерация на инженерите-консултанти /FIDIC - Fédération International des Ingénieurs-Conseils/ за строителни и инженерни обекти, проектирани от възложителя („Червена книга)”, издание 1999 г. на строеж „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – град Видин“.
Наименование:   „Упражняване на строителен надзор и консултантски услуги като Инженер по смисъла на Договорните условия на Международната федерация на инженерите-консултанти /FIDIC - Fédération International des Ingénieurs-Conseils/ за строителни и инженерни обекти, проектирани от възложителя („Червена книга)”, издание 1999 г. на строеж „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – град Видин“   Преписка: 00051-2017-0006 Статус: Отворена Процедура: Открита процедура Публикувана на: 26.04.2017 г.в Официален вестник на ЕС Краен срок за подаване на оферти: 29.05.2017 г.до 17:00 ч. Към документи

===
Община Видин бе отличена с плакет на юбилейното тържество на ОУ „Иван Вазов“
   Основно училище „Иван Вазов“ организира от 18 до 21 април редица инициативи във връзка с юбилейния си патронен празник. Тази вечер под наслов „55 години – напред и нагоре“ се състоя тържествен концерт в залата на Драматичния театър. Директорът на училището Пролетка Цветкова поднесе приветствие по повод годишнината, след което връчи отличия на изявени ученици и учители за постигнати високи резултати, като и на институции, с признателност за дългогодишната им подкрепа и грижа за училището. Община Видин бе наградена с плакет и специална грамота, които получи заместник-кметът по хуманитарни дейности и социална политика Венци Пасков. Той благодари за вниманието и заяви, че общината ще продължава да помага за развитието както на ОУ „Иван Вазов“, така и на всички училища в общината. И пожела: „Отстоявайте девиза за качествено образование!“.    По време на тържеството бе прочетен поздравителен адрес от името на кмета на Община Видин Огнян Ценков. „За 55 години учебното заведение се превърна в едно от най-престижните и е предпочитано място за обучение на видинските деца. Изразявам дълбокото си уважение към ръководството и целия педагогически екип за високия професионализъм в работата, за всеотдайността и усилията да създадат прекрасни условия и модерна база за подготовка на своите възпитаници, да се включват в европейски проекти и реализират иновативни идеи.Пожелавам на всички вас да носите с гордост името на своя патрон Иван Вазов и да бъдете достойни за величието на неговата личност! Продължавайте с увереност и вяра в по-доброто бъдеще, обичайте и милейте за своето училище и своя роден град Видин“ – пише в адреса.    Събитието продължи с концерт, подготвен от възпитаниците и учителите от ОУ “Иван Вазов“.

===
Градският духов оркестър се включи в инициативата за отбелязване на 80 години от написването на Дунавското хоро
   Точно в 17 часа, на откритата сцена в Крайдунавския парк Градският духов оркестър към Община Видин започна изпълнения на едни от най-известните хора и маршове на композитора Дико Илиев. Така музикантите, под диригентството на Диляна Цанкова се присъединиха към националната инициатива за отбелязване на 80-годишнината от написването на любимото на всички българи Дунавско хоро. За негова рождена дата се счита 18 април 1937 г., собственоръчно изписана от автора Дико Илиев върху оригинала на творбата. Популярният български композитор е създател на жанра „хора за духови оркестри“. Организирането на националното отбелязване на юбилея е с решение на Председателството на Съюза на българските музикални и танцови дейци, по предложение на д-р Атанас Иванов, доктор по изкуствознание. Инициативата ще продължи до края на април и в нея се включват духовите оркестри в цяла България.

===
Документи към „Поддръжка на уличното осветление в гр.Видин и селищата на община Видин за периода май-юни 2017 г.“
Документи Дата на публикуване: Информация за удължаване на срока за получаване на оферти 27.04.2017г. Заповед за удължаване на срока 27.04.2017г. Информация за публикувана обява 20.04.2017г. Обява 20.04.2017г. Спецификация към Обява № ПО-01-10-1283 от 20.04.17 г. 20.04.2017г. Проект на договор 20.04.2017г. Образци на документи 20.04.2017г. Образци на документи - word формат  

===
„Поддръжка на уличното осветление в гр.Видин и селищата на община Видин за периода май-юни 2017 г.“
Наименование: „Поддръжка на уличното осветление в гр.Видин и селищата на община Видин за периода май-юни 2017 г.“ Преписка:  9063542 Статус: Отворена Процедура: Събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП Публикувана на: 20.04.2017 г. Краен срок за подаване на оферти: 02.05.2017 г. до 17:00 ч. Към документи

===
Председателят на Общински съвет - Видин, г-н Генади Велков свиква редовно заседание на Общински съвет - Видин на 28.04.2017 г.
   Председателят на Общински съвет - Видин, г-н Генади Велков свиква редовно заседание на Общински съвет - Видин на 28.04.2017г., от 09.00 часа, в Заседателната зала на Общински съвет - Видин. Проект на дневен ред за заседанието на Общински съвет - Видин

===
Посланикът на Казахстан Темиртай Избастин посети Община Видин
   Ръководителят на дипломатическата мисия на Република Казахстан у нас бе посрещнат от заместник-кмета по устройство на територията и развитие на инфраструктурата на Община Видин инж. Цветан Асенов. Негово Превъзходителство изрази задоволството си, че посещава нашия град за пореден път и винаги е бил приеман радушно. Срещата имаше опознавателен характер и протече в дух на приятелство. По време на разговорите бяха коментирани възможностите за сътрудничество в областта на туризма и икономиката, както и изграждането на интермодалния терминал, като бе изтъкнат факта за стратегическото разположение на Видин, което дава перспектива за развитието му като голям транспортен център.    Инж. Цветан Асенов и Темиртай Избастин обсъдиха идеята за организиране на бъдеща работна среща в града ни, в която да вземат участие представители на бизнеса от България и Казахстан.

===
Прием в първи клас-учебна 2017/2018 година
Система за прием в първи клас на основни и средни училища в община Видин Заповед и график на дейностите за определяне на срокове за приема на ученици в първи клас на основни и средни училища в община Видин за учебната 2017/2018 година“. Схема на ОУ „Епископ Софроний Врачански“ Схема на ОУ „Отец Паисий“ Схема на ОУ „Св. Климент Охридски“ Схема на ОУ „Иван Вазов“ Схема на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ Схема на СУ „Петко Рачов Славейков“ Схема на СУ „Любен Каравелов“ Схема на СУ „Цар Симеон Велики“ Решение №53 на Общински съвет Видин, взето с протокол №3/06.04.201г.

===
Раликрос „Видин 2017“ стартира на 22 април
   Интересът към автомобилната надпревара тази година расте. Заявилите участие са 38 представители на клубове от общо четири града – Видин, Ботевград, Монтана и Криводол. Състезанието ще се проведе на пистата на летището край с. Иново. На 22 април, в 14.00 ч. е началото на свободните и генерални тренировки, а в 16.00 ч. – на първи тур за квалификациите. Ако има още желаещи да се включат в раликроса, те имат възможност да се запишат в същия ден до 13.00 ч. Автомобилното състезание ще бъде открито официално на 23 април (неделя), в 9.30 ч., от заместник-кмета на Община Видин инж. Цветан Асенов.    Раликрос „Видин 2017“ се организира от Община Видин, Автомобилен спортен клуб „Жико-Моторспорт“ и Българската федерация по автомобилен спорт. И за двата дни на състезанието домакините от АСК „Жико-Моторспорт“ са подготвили специална изненада – атрактивно автошоу, което ще зарадва публиката.

===
Документи към „Избор на изпълнител за извършване на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл.169, ал.1 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Видин по четири обособени позиции”
Документи Дата на публикуване: Разяснение №2 25.04.2017г. Разяснение№ 1 24.04.2017г. Решение за откриване на процедура 18.04.2017г. Обявление 18.04.2017г. Документация 18.04.2017г. Образци и указания за попълване 18.04.2017г. Проекто - Договор  

===
Община Видин осигури за деца безплатно посещение на цирково представление
   По инициатива на Община Видин и с любезното съдействие на цирк „Феникс” 40 деца в неравностойно положение от центровете за настаняване от семеен тип, защитените жилища, центровете за работа с деца на улицата и Дома за медико-социални грижи за деца ще гледат безплатно едно представление по избор на следните дати: 19.04, 20.04 и 21.04 – от 18.30 ч. и на 22.04 и 23.04 – от 17.00 ч.    Циркът е разположен в близост до стадион „Георги Бенковски“. Общината кани жителите и гостите на Видин да посетят цирк „Феникс“, който ще ги зарадва с богата и интересна програма.

===
Над 500 самодейци се включиха в шестото издание на фолклорния събор “Алботин”
   Фолклорният събор се организира по традиция на втория ден след Възкресение Христово в подножието на Алботинския скален манастир край видинското село Градец. Той започна с Великденски водосвет за благословение, здраве и успех, отслужен от Негово Преосвещенство Белоградчишки епископ Поликарп. На събитието присъстваха кметът на Община Видин Огнян Ценков, под чийто патронаж протича проявата, заедно сръководния си екип, народните представители Филип Попов и д-р Цветан Топчиев, кметът на Градец Илия Томов, много гости. Видинският кмет благодари на организаторите и участниците за усилията им да пазят живи българските народни традиции. Той отбеляза, че с всяка изминала година интересът към това събитие расте и то привлича вниманието със своята уникалност. Ценков поздрави присъстващите с големия християнски празник Великден, с пожелание за здраве, късмет и благополучие, след което обяви шестото издание за открито.Първи на сцената се представиха самодейците от читалище „Просвета” в с. Градец. Общо 21 танцови и певчески състава от цялата Видинска област, от град Лом и Велико село, Община Пожаревац, Сърбия се включиха в събитието. Всички получиха грамоти. Най-малката участничка в събора тази година бе седемгодишната Карина Кристиянова от детския танцов състав „Живо въгленче” към читалище „Св. Паисий Хилендарски – 1926”, с. Иново.    Фолклорният събор „Алботин“ се организира от Община Видин, съвместно със Сдружение „Видински общински фонд „Читалища“.

===