ENG | BG

close
close
 

Прилагането на Системата за прием в първи клас на основни и средни училища в Община Видин е отговорност на директора на училището   Тази тема коментира кметът Огнян Ценков в отговор на въпрос от страна на медиите след проведеното заседание на Общинския съвет от 4 септември. Поводът бе създалата се ситуация със записаните ученици в първи клас в Основно училище „Иван Вазов“ Видин. Кметът бе категоричен, че Община Видин е спазила задължителните нормативните изисквания, като е изготвен подробен анализ за броя на учениците в населеното място и училищната мрежа, обхващащ движението на учениците в първи клас за последните четири учебни години, придружен с конкретни данни и заключения. „Анализът бе необходимо условие, което директорите трябваше да имат предвид при определянето на броя на паралелките за училищния план-прием. За съжаление, тези документирани факти, както и постигнатите договорености от провежданите от края на 2016 година ежемесечни срещи за броя на паралелки в първи клас - не повече от 4 за конкретното училище, не бяха отчетени и спазени от директора на ОУ „Иван Вазов“, който е утвърдил училищния план-прием за учебната 2017/2018 година с пет паралелки“- каза той. Ценков припомни, че в процеса бяха ангажирани Община Видин, Общински съвет, Областна администрация, Регионално управление на образованието, директори на училища, учители, експерти, родители, социални партньори и всички заинтересовани страни, участвали в диалог по въпросите на образованието и допълни, че „Системата за прием в първи клас е приетата с Решение на Общински съвет Видин, като гласувалите „За” са 29, „Против” – 1, „Въздържали се” – 0“. „По никакъв начин Община Видин не е налагала на директора на ОУ „Иван Вазов“ разформирането на паралелка, защото това би довело до дискриминация спрямо други деца, записани в първи клас на училището и отговарящи на критериите, посочени в нормативната уредба“- подчерта кметът. В подкрепа на разработената Система и нейното прилагане са представени становища от училищата, които реализират прием в първи клас. „Ситуацията в момента е изкуствено създадена от ръководството ОУ „Иван Вазов“ и можеше да бъде избегната при спазване на правилата и документите, изготвени от Община Видин“-се казва в становищата на директорите на училищата. За създалото се напрежение са уведомени министърът на образованието и науката, областният управител и началникът на Регионално управление на образованието Видин. „При изготвянето и прилагането на Системата се ръководехме от принципите на необходимост, обоснованост, откритост, съгласуваност, равен достъп до качествено образование, равнопоставеност и недопускане на дискриминация“ – завърши Огнян Ценков.

   На заседанието бяха гласувани и предложенията за включване на детски градини и училища в Списъка на средищни детски градини и училища за учебната 2017/2018 година.

Кметът коментира пред медиите, че Общинският съвет е приел всички разгледани 18 точки, включени в дневния ред на заседанието.Публикувана на: 04.09.2017

 
X