ENG | BG

close
close
 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Община Видин започна изпълнението на проект „ГРАЖДАНИТЕ – АКТИВНИ УЧАСТНИЦИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА, ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ В ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА БЕДНОСТ В ОБЩИНА ВИДИН” сакроним: ВИДИН Е-АКТИВ” по Процедура на ОП „Добро управление” с наименование: „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Проектът предвижда участие на гражданите, бизнеса и неправителствените организации в етапите на формулиране, разработванеи прилагане на общинските политики, засягащи важни екологични, здравни и социални аспекти от настоящето и бъдещото развитие на общината.

 

Целите на проекта са:

 

  • дълготрайно въвличане на гражданите, бизнеса и НПО във взимане на решения при разработване и приемане на общински политики за подобряване качеството на атмосферния въздух, повишаванеенергийната ефективност и намаляване на енергийната бедност, управлението на отпадъците и подобряване на ресурсната икономика;
  • засилване контрола от страна на гражданитевърху прилагането на разпоредбите, касаещи енергийния сектор, политиките за опазване на околната среда и адаптацията към климатичните промени;
  • повишаване на прозрачността в работата на администрацията, синхронизиране на вижданията на широката общественост и местната власт за необходимостта от промени и подобрения в енергийния сектор и свързаните теми за опазване на околната среда.

 

Практиката от прилагането на общински политикипоказва, че е необходимо по-ефективното включване на гражданите в процеса на формулиране и изпълнение на нормативните актове, доколкототе са пряко засегнати от мерките, заложени в регулиращите ги документи. Гражданите могат да генерират иновативни бизнес идеи и да допринасят за изграждането на дълготрайни партньорства с местните институции, организации и бизнес.Гражданите, като представители на заинтересованите страни,  притежават експертиза по важни въпроси от местното развитие, имат капацитет да инициират екологични и енергийни проекти, да участват в предпроектни проучвания, информационни кампании и други дейности, необходими за формулиране на местните политики. Гражданите и заинтересованите страни могат да дават обратна връзка по приложимостта на мерките от програмите и плановете за действие, като прилагат подхода отдолу нагоре. Така те допринасят за постигане на по-добър икономически ефект от реализиране на заложените в плановете мерки, създават партньорства и подобряват регионалната екосистема.

 

Публично–гражданското взаимодействие по проект „ВИДИН Е-АКТИВ” ще премине през 3 фази: информиране, консултиране и активно участие.В рамките на проекта ще бъдат разработени:

  • механизъм за участие на заинтересовани страни, включващ специфични инструменти за улесняване на процеса по придобиване на информация, обсъждане и оформяне на предложения;
  • конкретни мерки за взаимодействие между администрацията и гражданите с цел подобряване на социално-икономическата среда;
  • модел за синхронизирани общински политики в областта на околната среда и енергетиката за улесняване участието на гражданите в процесите на актуализиране, изпълнение и мониторинг на нормативните актове

 

С неговото изпълнение ще се постигне:

  •   повишено взаимодействие между администрацията, гражданите и бизнеса
  •  нарастване активността на НПО при преформулирането, изпълнението и  мониторинга на политики;
  • създаване на по-добра регулаторна среда;
  • подобряване на социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно управление

 

Проектът е финансиран по ОП „Добро управление2014-2020 г., по Процедура на ОП „Добро управление”2014-2020 г. с наименование: „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОи ще се изпълнява в периода януари 2019 – октомври 2020г.от Асоциацията на Българските енергийни агенции /АБЕА/, в партньорство с Община Видин и Асоциацията за социална отговорност и развитие чрез иновации /АСОРИ/.

Публикувана на: 10.05.2019

 
X