ENG | BG

close
close
 

Одобриха проектите по програма „Местни инициативи”-2018   Това стана факт на проведеното днес заседание на Общински съвет Видин. Съгласно утвърдения Регламент и критерии за оценка на проектните инициативи, са одобрени общо 55 предложения, от които 34 са в населените места територията на общината и 21 в жилищни квартали в гр. Видин и кв. „Нов път”. Общият размер на средствата по програмата е 104 000 лв., по 2000 лв. на всяко проектно предложение.

        Заседанието започна с полагане на клетва на новия общински съветник от групата на БСП Любомир Георгиев, който заема мястото на Борил Христов.

        Общинският съвет прие декларация във връзка с подписка на граждани от гр. Дунавци за иницииране на законодателна промяна относно изготвяне на Наредба за определяне на хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, чийто повод бе недопускането на територията на града да бъде възстановена животновъдна ферма. Кметът посочи, че декларацията ще бъде изпратена на Министър–председателя на Република България с настояване за връщане на защитната зона между жилищната среда и обекти, излъчващи вредни емисии.

         За изпълнение на дейности по проект„Предотвратяване и ограничаване на последиците от предизвикани от човека трансгранични бедствия в региона Видин-Зайчар“ по програма ИНТЕРРЕГ България-Сърбия, бе гласуван безлихвен заем от бюджетна банкова сметка на Община Видин в размер на 180 000 лева за покриване на част от главницата по краткосрочен кредит, съгласно Договор, подписан между Община Видин и „Фонда на органите за местно самоуправление в България – ФЛАГ“.

        Огнян Ценков съобщи още, че по искане на Негово Високопреосвещенство Видински митрополит Даниил се дава съгласие за преобразуване на имот, в който се намира Православен храм „Успение Богородично“ заедно със социален просветен център, отпублична общинска собственост в частна общинска собственост, като същият се прехвърля безвъзмездно чрез дарение. Бяха приети още поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране за изпълнение на проект „Доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Видин - Втора фаза” по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.; одобряване на задание и разрешаване изработване на Подробен устройствен план  на обект „Довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън“; безвъзмездно предоставяне на 8 броя художествени ателиета, частна общинска собственост, за развиване на художествена дейност на художници, членове на Съюза на художниците - за срок от пет години; одобряване на споразумение за сътрудничество по проектно предложение „Заедно за по-добър живот” за социално-икономическа интеграция на уязвими групи, във връзка с кандидатстването на Община Видин по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси и Оперативна програма за наука и интелигентен растеж.

         Видинският кмет изказа своята удовлетвореност, че за трета година общинските съветници приемат критерии за подбор на студенти, записани в първи курс на Русенския университет „Ангел Кънчев“, филиал Видин, които ще получат финансова помощ от Общината за изплащане на семестриална такса за първия семестър на академичната 2018/2019 година. «Това е един от възможностите да се задържат младите хора във Видин, както и да се подпомогне и улесни правото на образование и бъдеща професионална реализация на студентите”.- каза Ценков. Той коментира високата оценка, дадена от страна на Експертната акредитационна комисия къмНационалната агенция за оценяване и акредитация, за работата на филиала.

        Огнян Ценков се спря също на предложението, внесено от председателя на Общинския съвет Генади Велков за допълнение на Наредба за реда на притежаване и отглеждане на домашни кучета на територията на Община Видин, с което се регламентира броя на отглежданите кучета в жилища и апартаменти.

        На въпрос на журналисти относно получени сигнали за нанесени щети на 13 юни в следствие на обилния валеж, съпроводен с градушка, кметът отговори: «Активирани бяха всички екипи на Община Видин, Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, ЧЕЗ и ВиК за своевременно отстраняване на последиците. Електрозахранването и водоподаването на населението бе спряно временно за отстраняване на авариите в отделни райони и населени места. В момента всички населени места имат вода и ток».

В дневния ред бяха включени 23 точки. Пред медиите кметът изрази удовлетвореност от работата на общинските съветници за приетите предложения.
Публикувана на: 14.06.2018

 
X