ENG | BG

close
close
 

Обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Видин за 2016 година   Общественото обсъждане бе открито от председателя на Общински съвет – Видин Генади Велков и се организира на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси. На него присъстваха Иванела Андреева, секретар на Община Видин, Мариян Казашки, директор на дирекция „Финансово-стопанска дейност”,Елизабет Атанасова, главен експерт „Бюджет” и Румен Лилов, началник отдел „Устройство на територията” ръководители на звена от бюджетната сфера, експерти и граждани.

Бюджетът на Община Видин за 2016 година е приет с Решение №9, взето с Протокол № 1/29.01.2016 год. на Общински съвет – Видин и актуализиран сРешения на ОбС – Видин и заповеди.

   Към 31.12.2016 г., след служебно актуализиране с писма от Министерство на финансите за промяна на взаимоотношенията между Община Видин и Републиканския бюджет, предоставени от съответните министерства трансферни средства, уточненият план на бюджета е в размер на 30 097 207лв.

   Отчетът за касово изпълнение на бюджета бе представен от Елизабет Атанасова, главен експерт „Бюджет”. Приходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 20 283 935, като разходите за държавните дейности, финансирани с държавни приходи възлизат на същата сума.Приходите за местни дейности са 9 813 272 лв. С общински (местни) приходи са разплащани държавни разходи (дофинансиране) на обща сума 503 376 лв. Разходите за общински дейности възлизат на обща сума 9 309 896 лв.

     През 2016 год. Община Видин увеличава събираемостта на собствените приходи в сравнение с 2015 г. с 2,42%. Получените трансфери от централния бюджет през 2016 г. бележат увеличение със 73,52 %, основно от обща субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи, съпоставимо с отчет 2015 г.

   Към 31.12.2016 г. общинатаотчита просрочени вземания в размер на 835 044 лв. и просрочени задължения в размер на 6 094 421 лв.

   По време на общественото обсъждане бе представен и отчетът за капиталовите разходи от инж. Румен Лилов – директор Дирекция „Устройство на територията“ в Община Видин.

Поименният списък за капиталови разходи на Община Видин за 2016 г. е приет с Решение № 9, взето с Протокол № 1/29.01.2016 г. на Общински съвет – Видин. Същият е актуализиран съгласно Решение № 219, взето с Протокол № 11/ 23.11.2016 г. на Общинския съвет. Заложени и изпълнени са редица ремонти на улици в град Видин и населени места в общината, на пътища от четвъртокласната пътна мрежа, ремонт на навеси на Общински пазар и др.Публикувана на: 12.09.2017

 
X