ENG | BG

close
close
 

Кметът на Община Видин подписа договорите за доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води – Видин и за упражняване на строителния надзор   На 4 октомври в град Видин Огнян Ценков и представителите на фирмите – изпълнители подписаха договорите за доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води–Видин и за упражняване на строителния надзор, които са по проект „Доизграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр.Видин - Втора фаза” на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос 1 „Води”. След проведена обществена поръчка за изпълнител на строително-монтажните дейности е избрана фирма „Хидрострой“ АД. В рамките на 266 дни ще бъде извършено конструктивно обследване и документиране на актуалното състояние на извършеното строителство от предишния изпълнител, строително-монтажни работи, доставка на необходимото технологично оборудване, автоматизация, извършване на единични и комплексни изпитания, замервания и предаване на обекта, обучение на персонала при експлоатацията и поддръжката на съоръженията в пречистваетлната станция. Стойността за изпълнение на поръчката е 15 707 916,79 лв. без ДДС или 18 849 500,15 лв. с ДДС.

Фирмата-изпълнител, която ще упражнява строителния надзор, е Обединение „ВИДИН-ПСОВ 2017”, с водещ партньор „БТ-Инженеринг” ЕООД и партньори „Супервайзер” ЕООД и „Агроводинвест” ЕАД. Стойността за изпълнение на поръчката е 479 800лв. без ДДС или 575 760 лв.с ДДС и със срок за изпълнение - до издаване на сертификат за приемане и одобряване на заключителния отчет. Основните дейности са упражняване на строителен надзор по закона за устройство на територията и консултантски услуги като инженер по смисъла на договорните условия на Международната федерация на инженерите-консултанти /ФИДИК/-Червена книга.

     Кметът на общината, изпълнителният директор на „Хидрострой“ АД Живко Недев и упълномощеният представител на „Обединение „ВИДИН-ПСОВ 2017” Ботьо Табаков изразиха своята увереност за реализиране на дейностите по проекта в срок и въвеждането му в експлоатация с цел опазване чистотата на река Дунав.


Публикувана на: 04.10.2017

 
X