ENG | BG

close
close
 

Кметът Огнян Ценков: Община Видин отпада от списъка на общини във финансово затруднение

    Това се случва още преди да изтече срокът на финансово-оздравителния план. Ценков припомни, че с Решение от 2016 година на Общински съвет Видин е открита процедура за нейното финансово оздравяване. От петте критерия за оценка на финансовото състояние на общините по Закона за публичните финанси, Община Видин е отговаряла на три от тях: задължения за разходи по бюджета, просрочени задължения и осреднено равнище на събираемост на данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства. Така през месец декември 2017 г. Министерство на финансите одобрява, приетия с решение на Общински съвет Видин, План за финансово оздравяване на Общината. Съобразно Плана, на Община Видин е предоставен от централния бюджет временен безлихвен заем в размер на 6 000 000 лв., в който е включен и отпуснатия през 2015 година от правителството заем в от 2 000 000 лева. С него са разплатени всички наложени запори на общината. В края на 2017 година е получен първият транш от 2 959 245 лева, предназначен за погасяване на просрочени задължения към доставчици, като по този начин процентът на задълженията от 18,2% спада на 6%. До края на месец март 2018 година се очаква да бъде предоставен и вторият транш от временния безлихвен заем в размер на 1 040 755 лева, с цел изпълнение на заложените в плана за финансово оздравяване дейности.

   Огнян Ценков поясни, че към 31 декември 2017 година задълженията на Общината са в размер 13 500 000 лева, което представлява 13,2 % и не надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Така Община Видин вече е изпълнила първия критерий за оценка на финансовото й състояние по Закона за публичните финанси. «Данните към края на 2015 година, началото на моя мандат, и сегашните резултати показват, че задълженията са намалели от 21 000 000 лева на 13 500 000 лева.” - каза Ценков. Той добави, че с увеличаване събираемостта на приходите от месни данъци и такси, за две години със собствени средстваса разплатени просрочени задължения в размер на 7 500 000 лв.

   Огнян Ценков обобщи: „Това е успехът, който постигаме ние, гражданите и реалния сектор, реализирайки добра финансова политика, за да убедим правителството, че вървим в правилната посока и Община Видин успява да се справя с финансовите трудности, успешно да финализира дейности по европейски проекти и осъществява нови, и да полага повече грижи за подобряване на инфраструктурата, повишаване на жизненото равнище и благосъстоянието на хората.”

Публикувана на: 15.03.2018

 
X