ENG | BG

close
close
 

Контакти

Кмет на община инж. Огнян Ценков
+35994/ 609 416 e-mail: kmet@vidin.bg
Зам-кмет Устройство на територията и развитие на инфраструктурата инж. Цветан Асенов
+35994/ 609 414 e-mail: tsasenov@vidin.bg
Зам-кмет "Хуманитарни дейности социална политика" Венци Пасков
+35994/ 609 414 e-mail: vpaskov@vidin.bg
Зам.кмет “Европейски политики и инвестиции”
+35994/ 609 457 e-mail: dtodorova@vidin.bg
Секретар на Община Видин
+35994/ 609 457 e-mail: sekretar@vidin.bg
Главен архитект
+35994/ 609 411 e-mail: anedyalkov@vidin.bg
Ръководител звено "вътрешен одит"
+35994/ 609 491 e-mail: nkrumova@vidin.bg
Директор на Дирекция “Хуманитарни дейности”
+35994/ 609 498 e-mail: enikolova@vidin.bg
Директор на дирекция “Финансово-стопанска дейност”
+35994/ 609 413 e-mail: mkazashki@vidin.bg
Началник отдел "Финансово-счетоводни дейности и бюджет"
+35994/ 609 405 e-mail: geri_genova1978@vidin.bg
Началник отдел “Общинска собственост”
+35994/ 609 433 e-mail: ivasileva@vidin.bg
Началник отдел “Местни данъци и такси”
+35994/ 609 428 e-mail: mdt@vidin.bg
Началник отдел "Обществени поръчки"
+35994/ 609 426 e-mail: lpanaiotova@vidin.bg
Началник на отдел "Планиране, програмиране и инвестиции "
+35994/ 609 495 e-mail: anacheva@vidin.bg
Началник отдел и главенюрисконсулт
+35994/ 609 426 e-mail: cducova@vidin.bg
Началник отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението"
+35994/ 609 446 e-mail: rninova@vidin.bg
Началник отдел "Човешки ресурси, деловодство и архив и информационно обслужване"
+35994/ 609 483 e-mail: choveshkiresursi@vidin.bg
Началник отдел „Устройство на територията”
+35994/ 609 456 e-mail: rlilov@vidin.bg
Началник отдел "Екология, инфраструктура и инженерни мрежи и съоръжения"
+35994/ 609 442 e-mail: eoos@vidin.bg
Началник сектор "Кабинет на общински съвет Видин"
+35994/ 609 409 e-mail: obs@vidin.bg
Началник сектор "Протокол и връзки с обществеността"
+35994/ 609 418 e-mail: prvidinmunicipality@vidin.bg
Служител по сигурността на информацията
+35994/ 609 491 e-mail: ssi@vidin.bg
Финансов контрольор
+35994/ 609 496 e-mail: ipopova@vidin.bg
Център за услуги и информация на граждани
работно време от 08:00 - 17:00 часа
адрес: гр.Видин, пл. Бдинци №2
+35994/ 609 402 e-mail: info@vidin.bg

Съобщение

 
X